Uroczystość wręczenia Nagrody im ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Uroczystość wręczenia Nagrody im ks. bp. Romana Andrzejewskiego Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Michalikowi Metropolicie Przemyskiemu Przewodniczącemu Episkopatu Polski, odbyła się 11 marca 2014 roku we wtorek o godz. 16.00 w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski na sali obrad plenarnych.

PROGRAM:

Powitanie - ks. bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.
Film TVP Regionalna dokumentujący X lat Nagrody.
Uzasadnienie Kapituły
Laudacja- prof. dr hab. Aniela Dylus, Instytut Politologii UKSW.
Wręczenie Nagrody przez J. E. Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego.
Słowo wieńczące - Kardynał Kazimierz Nycz.
Wystąpienie Laureata.

 

Biskup Roman - patron nagrody

Bp Roman Andrzejewski ur. 19 lutego 1938 w Morzyczynie na Kujawach. Pochodził z rodziny rolniczej. W latach 1955-1961 studiował na Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 21 maja 1961 przyjął we Włocławku święcenia kapłańskie
Kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie po uzyskaniu w 1966 roku stopnia magistra z filologii klasycznej został asystentem, a po doktoracie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu – adiunktem na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W latach 1968-1970 pracował jako prefekt ds. wychowania we włocławskim seminarium. W roku akademickim 1974/1975 był słuchaczem Papieskiego Instytutu Altioris Latinitatis przy Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W czasie rzymskich studiów był jednocześnie spikerem w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. W latach 1974-1982 wykładał literaturę łacińską i łacinę na KUL. Był również wieloletnim profesorem łaciny i patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
W 1981 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej, sakry biskupiej udzielił mu 20 grudnia 1981 we Włocławku bp Jan Zaręba.  Jako dewizę biskupią ks. Andrzejewski przyjął "Humana divinis" ("Ludzkie ku Boskiemu"). W latach 1988-2001 był krajowym duszpasterzem rolników. Z Jego inicjatywy nastąpiło dynamiczne odrodzenie katolickich uniwersytetów ludowych. Ich absolwenci, wyrwani często z marazmu i zniechęcenia, pobudzeni i natchnieni do działania byli aktywnymi członkami wielu organizacji podejmujących trud naprawy Rzeczpospolitej.
Działał również w innych komisjach Episkopatu. Był również aktywnym działaczem środowisk kombatanckich i sybirackich. Cały kunszt słowa, charyzmat Pasterza i pisarza, ofiarował na służbę Bogu i Ojczyźnie, zatroskany o patriotyczne wychowanie młodzieży i ciągłą formację ludzi dorosłych. Wspierał studentów: fundował stypendia, pomagał przy publikacjach prac doktorskich i habilitacyjnych. Opublikował ponad 150 prac naukowych z filologii klasycznej i patrologii.
Zmarł na zawał serca 7 lipca 2003. Zgodnie ze swoim testamentem został pochowany w jego ulubionym sanktuarium maryjnym w Licheniu. Przez doroczną nagrodę Fundacji „Solidarna Wieś” imienia biskupa Romana Andrzejewskiego, w tym roku po raz dziesiąty – dziękujemy Bogu za dar jego życia, za jego posługę pasterską, za jego umiłowanie Boga i Ojczyzny i każdego człowieka.

ks. Ireneusz Juszczyński

 

Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

W 2004 r. fundacja podjęła decyzję o ustanowieniu corocznej Nagrody Jego Imienia. Uchwała Rady Fundacji mówi, że honorowane mają być osoby „... za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, ich rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Aktywna postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy, możliwej w każdych warunkach, zgodnej ze wskazaniami nauczania społecznego Kościoła..."
Fundator pragnie, aby praca laureatów nie była zapomniana, aby była pamiętana także wielka aktywność patrona nagrody. Jego zaangażowanie w sprawy rolnictwa, wsi i rolników.
Czy przez 10 lat od powstania tej swoistej instytucji - udało się osiągnąć ten cel? Wydaje się, że tak. Wśród laureatów są ludzie świeccy i duchowni. Naukowcy, działacze społeczni, rolnicy, przedsiębiorcy działający na rynku żywnościowym.
Łączy ich ten sam system wartości i umiłowanie pracy konkretnej, pozytywnej, a także sprzeciw wobec pojawiających się oznak zniechęcenia, zwątpienia i niemożności. Czynili to poprzez działanie lub nauczanie, szczególnie młodych, którym dawali przykład.
Taka jest także Nagroda Jubileuszowa i laureat, który został wyróżniony: ks. abp Józef Michalik, prze¬wodniczący przez dwie kadencje Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski, wcześniej ordy¬nariusz zielonogórsko-gorzowski, jeszcze wcześniej członek Papieskiej Rady do spraw świeckich, kierujący biurem do spraw młodzieży. Organizator l Światowych Dni Młodzieży w Rzymie, l właśnie praca wśród młodych i dla młodych, ich formowanie i kształcenie - także młodych rolników - wyróżnia jego posługę.
W posłudze na zachodzie Polski zetknął się z problemami ludzi w bytych państwowych gospodarstwach rolnych. Na wschodzie Polski z gospodarstwami rodzinnymi, które opuszczają młodzi. Politykom otwierał oczy na te problemy oraz na problemy polskiej własności ziemi zagrożonej w zetknięciu z siłą pieniądza płynącego z bogatych państw Europy w dobie otwartych granic i wspólnego rynku.
Patron Nagrody, ks. bp Roman Andrzejewski, nauczał: „W Europie nie wolno nam zatracić tego, co polskie, co stanowi o naszej tożsamości i o naszej sile duchowej..."
Tegoroczny Laureat Nagrody Jego Imienia, ks. abp Józef Michalik, nauczał: „Nie możemy i nie chcemy domagać się dodatkowych przywilejów dla wsi, bo nie chcemy państwa przywilejów, ale chcemy państwa mocnego zasadami, wiernością wobec zasad sprawiedliwości i zasad demokracji, szacunku wobec Bożego prawa..."
Kapituła Nagrody była pewna, że przyznając ją po raz dziesiąty, podjęła słuszną i uzasadnioną decyzję, wyróżniając Arcybiskupa. Pasterza wielkich zasad. Tym samym przekazujemy podziękowanie rolników polskich za obronę ich praw i godności. Dziękujemy za przewodzenie Episkopatowi Polski w latach, w których atakowanie Kościoła i duszpasterzy stało się modą. Ksiądz Arcybiskup z godnością i siłą pro¬wadził Kościół w Polsce przez te trudne lata.

Sławomir Siwek Przewodniczący Rady Fundacji

 

Kapituła Nagrody im. Ks. Bp. Romana Andrzejewskiego

Ks. bp Alojzy Orszulik SAC - Honorowy Przewodniczący Kapituły
Sławomir Siwek - Przewodniczący Rady Fundacji „Solidarna Wieś"
Zenon Sułecki - Prezes Zarządu, Marek Dziubek, Katarzyna Frelek,
Ks. prał. Ireneusz Juszczyński, Ks. prał. prof. Jerzy Pałucki,
+ prof. Andrzej Stelmachowski (w latach 2005-2009)

 

Laureaci

2004 r. - prof. Andrzej Stelmachowski
2005 r. - prof. Maria J. Radomska
2006 r. - ks. kard. Józef Glemp Prymas Polski
2007 r. - ks. prał. Bogusław Bijak
2008 r. - ks. bp. Alojzy Orszulik
2009 r. - dr Maria Joanna Stolzman
2010 r. - dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
2011 r. - Roman Kluska
2012 r. - Josef Rottenaicher
2013 r. - ks. abp Józef Michalik

 

Uchwała Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś" z 21 maja 2004 r., w czasie posiedzenia 25 października 2013r., Kapituła postanowiła jednogłośnie, że Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2013 otrzyma:

Jego Ekscelencja ks. abp Józef Michalik
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski

UZASADNIENIE

Kapituła wysoko oceniła konsekwentne wskazywanie przez Laureata, że polityka odrywania rolników od ziemi wzmaga emigrację ludzi młodych, prowadzi do wyludnienia wsi i utraty polskiej własności ziemi. Ten ostatni problem - co Laureat z uporem przypomina rządzącym - staje się groźny w obliczu zbliżającej się daty wolnego obrotu ziemią w ramach Unii Europejskiej.
W czasie posługi zarówno w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jak i przemyskiej wspierał wszelkie formy aktywności społecznej na wsi oraz rozwój uniwersytetów ludowych. Wspierał młodych rolników, którzy decydują się przejmować ojcowiznę, rozwijać gospodarstwa, zachowując związek z tradycją i kulturą wsi.
W spójnym nauczaniu wiernych wskazywał na wielką role trwałej i moralnie zdrowej rodziny. Na wsi jest ona fundamentem dla rozwoju rodzinnych gospodarstw rolnych. Podważanie tradycyjnej roli rodziny jest szkodliwe dla państwa i narodu.
Kapituła dostrzegła także aktywne zaangżowanie Księdza Arcybiskupa w powstanie wspólnej deklaracji kościołów w Polsce i na Ukrainie w 70. rocznicę ludobójstwa na Wołyniu. Przypomniane zostało tym samym, że była to tragedia przede wszystkim polskich wsi, rolników i ziemian, na wschodnich kresach Polski. Mówienie prawdy na ten temat wzmacnia fundament, na którym buduje się prawdziwe pojednanie narodów.
Jubileuszowa, przyznana po raz dziesiąty, Nagroda im. ks. bp. Romana Andrzejewskie-go jest też symbolicznym podziękowaniem rolników za godne przewodniczenie przez ks. abpa Józefa Michalika Konferencji Episkopatu Polski w trudnych latach, wśród wzmagających się, wysoce niesprawiedliwych, ataków na wiarę i Kościół katolicki.
Wyróżnienie przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym w pracy i działaniach na rzecz kształcenia rolników i rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Postawa laureatów ma być przykładem pozytywnej pracy możliwej w każdych warunkach. Kapituła wymienia tylko niektóre z wielu powodów, dla których uznano ks. abpa Józefa Michalika za godnego tej nagrody.