Historia parafii

Historia parafii

Brześć to jedna z najstarszych osad na Kujawach, ważna także dla dziejów politycznych Polski. Prace archeologiczne pozwoliły stwierdzić istnienie tu osadnictwa przed czasami historycznymi, w okresie neolitu i z okresu kultury lendzielskiej. Gród brzeski istniał już w XI-XII w. Pierwsza pisana wzmianka o Brześciu Kujawskim pochodzi z 1228 r. (ugoda między księciem Konradem a Krzyżakami). Od 1236 r. Brześć był siedzibą książąt brzesko-kujawskich. Miastem na prawie magdeburskim stał się przed rokiem 1250, natomiast od 1255 r. miastem królewskim - stolicą dzielnicy brzesko-kujawskiej. Tu urodził się w 1260 r. książę brzesko – kujawski Władysław Łokietek, późniejszy król Polski. Od 1312 r. Brześć jako stolica województwa posiadał urząd starosty grodowego lub zamkowego. W 1496 r. został wyznaczony na miejsce odbywania sejmików. W latach 1793-1842 był siedzibą władz powiatowych. Miasto było wielokrotnie niszczone: w 1332 r. przez Krzyżaków, w latach 1657 i 1699 przez Szwedów, w 1707 r. przez Kozaków, w 1816 r. w wyniku pożaru. Patronami miasta, figurującymi od wieków w jego herbie, są: św. Stanisław Biskup i św. Piotr Apostoł.

Parafia w Brześciu Kuj. powstała prawdopodobnie jeszcze w czasach kruszwickich (XI-XII w.). Była ona najpierw patronatu królewskiego; w 1578 r. została powierzona kapitule włocławskiej, która sprawowała tu duszpasterstwo przez swojego delegata. Pierwszym kościołem parafialnym w Brześciu była położona „poza murami miasta" świątynia p.w. św. Piotra, zapewne fundacji królewskiej. Przetrwała ona do końca XVI wieku (uległa zniszczeniu w 1583 r.). Wcześniej jednak duszpasterstwo parafialne zostało przeniesione do obecnego kościoła Św. Stanisława.

W 1294 r. osiedlili się w Brześciu Krzyżacy z Gwiazdą, zakon szpitalny, którzy wybudowali tu szpital i kościół p.w. Ducha Świętego. Świątynia ta spłonęła w 1560 r., ale odbudowano ją w 1598 r. Kolejnej odbudowy dokonał archidiakon Tomasz Niemierza w poł. XVII w. Kiedy i ta budowla zniszczała, odbudowano ją w 1819 r. z materiału odzyskanego ze zniesionego kościoła Św. Stanisława we Włocławku. W 1866 r. świątynia ta przestała istnieć.

 

 

Obecny kościół parafialny ufundował książę kujawski Kazimierz, syn Konrada Mazowieckiego, ok. 1235 lub 1240 r. Być może już wtedy upatrywano w nim przyszłą świątynię parafialną dlatego nadano mu wezwanie świętych Piotra i Pawła, a po 1253 r. dodano jeszcze św. Stanisława Biskupa. Była to świątynia z cegły w stylu gotyckim. Uległa ona dwukrotnemu zniszczeniu. Pierwszy raz spaliła się w 1556 r. Gdy została doprowadzona do stanu użytku, została spalona przez Szwedów w 1657 r. Odbudowano ją ok. 1710 r. staraniem Tomasza Niemierzy archidiakona włocławskiego. Jednak na początku XIX w. kościół ten był już tak zrujnowany, że w 1806 r. z powodu niebezpieczeństwa zawalenia się sufitu został zamknięty. Nabożeństwa odprawiano w specjalnie wystawionym w 1811 r. drewnianym kościółku lub w kościele podominikańskim (zob. niżej). Będący w ruinie kościół został wyremontowany w latach 1819-1830, staraniem ks. Benedykta Cynki, i oddany do użytku. Na początku XX w. przywrócono mu pierwotny wygląd gotycki staraniem księdza proboszcza Stefana Kulińskiego, a pod kierunkiem architekta Tomasza Pajzderskiego.

Do najstarszych elementów architektonicznych kościoła należą: fragmenty murów gotyckich zachowane w dolnych partiach budowli, portal gotycki zwieńczony ostrym łukiem, zdobiony cegłą majolikową glazurowaną oraz okrągła baszta gotycka. Wysokie trzynawowe wnętrze zwieńczone jest sklepieniem gwiaździstym wspartym na sześciu filarach. Witraże zostały wykonane przez warszawską firmę Franciszka Białkowskiego w latach 1909-1911, według projektu artysty malarza Konrada Krzyżanowskiego. W latach 1925-1927 świątynia została przyozdobiona polichromią, wykonaną przez prof. Juliusza Makarewicza z Krakowa. Organy (18-głosowe) wykonane w roku 1910 przez warszawską firmę Adolfa Homana. W roku 2010 poddane generalnemu remontowi.

W ołtarzu głównym znajduje się rzeźbiony tryptyk ze scenami z życia św. Stanisława Biskupa z pocz. XX w., w południowej bocznej kaplicy gotycka rzeźba Pokłonu Trzech Króli, pochodząca z pocz. XVI w., autorstwa  ucznia Wita Stwosza. W skarbcu m.in. relikwiarz i monstrancja z XVII w. (aktualnie wypożyczona do muzeum diecezjalnego). Puszka z XV w. zaginęła na początku lat 90-tych. Ostatnimi laty: Ks. Aleksander Maciejewski (1981—1999) zatroszczył się o pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą, odnowienie polichromii. Ks. Ireneusz Juszczyński postarał się o założenie w kościele nowego nagłośnienia, instalacji alarmowej, ogrzewania świątyni, renowacji 9 witraży, odnowienie polichromii kaplicy chrzcielnej i kaplicy pokłonu Trzech Króli, odnowienia elewacji i sterczyn (częściowo).

Przed kościołem parafialnym odtworzona powojenna prowizoryczna dzwonnica z trzema dzwonami.

 

Podominikański kościół św. Michała. Książę Kazimierz w 1264 r. ufundował dla dominikanów (przebywali oni tu, z przerwami, do kasaty w 1864 r.) klasztor p.w. św. Michała. Został on wzniesiony w stylu gotyckim, ale po zniszczeniach dokonanych przez Szwedów i dokonanych odbudowach w XVII i XVIII w. przybrał wygląd barokowy. Ostatnia przebudowa (został on wtedy zmniejszony) nastąpiła po pożarze w 1922 r. Częściowo restaurowany w 1972 r. W ołtarzu głównym obraz Matki Bożej Różańcowej z XVII w., plakieta nagrobna Rafała z Leszna z 1501 r  (aktualnie wypożyczona do muzeum diecezjalnego we Włocławku). Na początku XIX w. kościół ten służył jako świątynia parafialna (zob. wyżej).

Kaplica Miłosierdzia Bożego przy cmentarzu grzebalnym (do sprawowania liturgii pogrzebowej) wybudowana w 2010 r.

 

 

 

Archiwum parafialne: chrztów, zaślubionych i zgonów od 1945 • kronika parafii z lat: 1972-1980, od 1986-1999, od 2000-2010 r kronikę stanowią oprawione roczniki „Siewu Brzeskiego” t.2000-2003, t.2004-2005, t.2006-2007, t.2008-2010 • księgi ogłoszeń od 1986 • protokóły wizytacji z lat: 1947, 1956, 1963, 1969, 1974, 1980, 1985, 1988, 1993, 1997, 2004.

Archiwalia parafialne w posiadaniu USC Brześć Kuj.: księgi metrykalne - urodź, z lat: 1886-1889, 1893-1903, 1907-1908, 1910, 1913-1940, • zaśl. z lat: 1882-1890, 1892-1895, 1909-1910, 1916-1931, 1937-1940,  • zm. z lat: 1910-1940.

Archiwalia parafialne w Archiwum Diecezji Włocławskiej: ABKP. Wiz. 2(24); Wiz. 5(69); Wiz. 9(73); Wiz. 13(74); Wiz. 14(75); 15(76); Wiz. 17(78); Wiz. 18(79); Wiz. 27(85); Wiz. 39(89); Wiz. 50; Wiz. 55(91); Wiz.63; Wiz.67; Wiz.72; Wiz. 78(385) • ABKKal. Wiz. 3(386) A. par. 1(1766-1837); 2(1820-1839); 1680-1865) • AKDWł. par. 23(1920-1938) M. ochrzcz.: 1753-1787; 1735-1752; 1788-1805; 1816-1821; 1824-1828; 1826-1835; 1829-1836; 1836-1841; 1841-1847;1847-1851; 1851-1857: 1857-1867; 1867-1875; 1868-1870; 1870-1875; 1947-1948; 1948-1951 • M. zaśl.: 1710-1746; 1753-1823; 1816-1821; 1824-1828; 1826-1838; 1829-1832, 1836-1837; 1839-1853; 1853-1862; 1857-1862; 1862-1876; 1868-1873; 1874-1875; 1945-1948 M. zm.: 1753-1823; 1816-1821; 1824-1828; 1826-1834; 1829-1832, 1836-1837; 1835-1845; 1846-1848; 1849-1850; 1851-1853; 1853-1856; 1856-1864; 1864-1873; 1868-1871; 1871-1876; 1947-1951 • M. ochrzcz., zaśl. i zm.: 1822; 1823: 1824; 1825; 1847-1851; 1852-1853.

 

Bibliografia: • R. Grygiel: Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom I Wczesny neolit kultura ceramiki wstęgowej rytej, Łódź 2004, tom II Środkowy neolit grupa brzesko-kujawska kultury lendzielskiej, Łódź 2008 J. Duchniewski: Brześć Kujawski, w: EK, II, kol. 1130 • SGKP, I, s. 398-399, XV/1, s. 243 • SGTP, I, s. 87 • MPT, I, s. 313-314 • LMP, s. 54-63 • Rymut s. 42 • Rospond, s. 41 • Stronczyński: Opisy, s. 303-308 • KZSP, XI, z. 18, s. 106-112 • S. Kuliński: Monografia Brześcia Kujawskiego, Włocławek 1935 (wznowiona Brześć Kuj. 2010)  Monografia Brześcia Kujawskiego, Włocławek 1970 • Atlas zabytków architektury w Polsce, J.Z. Łoziński, A. Miłobędzki, Warszawa 1967, s. 45 • Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, z. 2, Warszawa, s. 71 • Librowski: Inwentarz, II, s. 23, 34-35, 49, 88, III, s. 19-20 • MHDV, XL s. 33-35, XVII, s. 95, XIX, s. 92-99, XX, s. 4-20, 147, XXII, s. 167-168, XXIII, s. 101-112, 123-125 • RWł 1874, s. 30-31 •W. Kujawski: Repertorium, cz. l, s. 126-127; cz. 2, z. l, s. 148-149, 191, 207-211 • Borucki, s. 244 • KDWł 1(1907) s. 27-28; 3(1909), s. 30, 195-197; 11(1917), s. 153-157; 16(1922) s. 466-467 • W. Kujawski: Brześć Kujawski, ŁB 1986, nr 10, s. 6 • Librowski: Materiały, 39(1979) s. 303-313 • Straty włocł, s. 12-14 • A. Gryska: Śladami świątyń kujawskich. Fara brzeska, Włocławek 2001 (praca dyplom. - WSHE Włocławek; wydr. komputer.) • A. Gryska: Fara brzeska, „Siew Brzeski" 2002, nr 7/8 - 2003. nr 2 • M. Puszkiewicz: „Siew Brzeski” (2000 – 2007) – Próba monografii pisma parafialnego (praca magisterska UMK Toruń 2008; wydr. komput.); • J. Dębiński: Z kart historii Brześcia Kujawskiego, „Siew Brzeski"' 2005, nr 4 (52), s.8• W. Frątczak: Fary brzeskiej 750 lat..., ŁB 1985, nr 23, s. 8 • [K. Rulka] eRKa:... i dziś, ŁB 1985, nr 23, s. 8 • Budnik: Rzeźba, s. 43-48 • W. Husarski: Ołtarz Trzech Króli w Brześciu Kujawskim, „Sztuka i Artysta" 1(1924) nr 2, s. 41-43 • J. Jaszczewska: Obraz Madonny z kościoła podominikańskiego w Brześciu Kujawskim. Studium nowożytnej ikonografii maryjnej, Lublin 1989 (praca magist. - KUL. Wydz. Nauk Humanist. Sekcja Hist. Sztuki) • I. Juszczyński:  Dawne nazwy ulic Brześcia, Siew Brzeski"' 2006, nr 12(72), s.7 • I. Juszczyński:  Z brzeskiej świątyni do Musee Lorrain w Nancy, Siew Brzeski"' 2005, nr 1(49), s.4 • Keri (I. Juszczyński): Cmentarze kościelne i grzebalne w Brześciu, „Siew Brzeski"' 2001, nr l0-11, s. 3 • J. Sossala: Przyczynki do historii krzyżowców z czerwoną gwiazdą, „Nasza Przeszłość" 23(1966) s. 215 • "Przegl. Katol." 21(1883) s. 467-468: 1909, s. 36-37  A. Poniński: Zajścia brzeskie [zniszczenie przez komunistów figury Chrystusa Króla w Brześciu Kuj. w 1949 r.]. „Siew Brzeski" 2001, nr 8, s. 3-4  M. Suski: Sprawozdanie ze zniszczenia figur i kapliczek na terenie parafii Brześć Kujawski, ..Siew Brzeski" 2001, nr 9. s. 5 • P. Pawłowski: „Potop” w Brześciu Kujawskim, „Siew Brzeski"' 2004, nr 7/8 (43/44), s.3 • Pawłowski: „Urbs Briestzie in Cuiavia” Eryka Dahlberga, „Siew Brzeski"' 2004, nr 9 (45), s.5-6 • P. Pawłowski: Eufrozyna – Matka Łokietka, „Siew Brzeski"' 2005, nr 1 (49), s.5 • P. Pawłowski: „Urbs Briestzie in Cuiavia” Eryka Dahlberga, „Siew Brzeski"' 2004, nr 9 (45), s.5 R. Popławski: „Siew Brzeski" w latach 2000-2005. Próba monografii. Włocławek 2005 (praca licencj. WSHE; wydr. komputer,). • P. Pawłowski: Brześć w „Dagbok” Eryka Dahlberga, „Siew Brzeski"' 2006, nr 9(69), s. 6-8    • U. M. Bogucka, Siedemdziesiąt lat działalności Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Brześciu Kujawskim, „Siew Brzeski"' 2007, nr 3(75), s. 10-11, nr 4(76), s.6, nr 5(77) s.6; K. Optołowicz,  Z dziejów szpitala (przytułku) krzyżowców z czerwoną gwiazdą w średniowieczu, „Siew Brzeski"' 2010, nr 1-2 (109-110), s. 8. Brześć - Kościół Podominikański: Borucki, s. 250 • KZSP. XI, z. 18, s. 112-116 • KDWł 16(1922)s.466-467. • A. Andrzejewska, L. Kajzer, Zespół podominikański w Brześciu Kujawskim w świetle badań terenowych, Łódź 1992, • P. Pawłowski: Dzieje klasztoru brzeskiego, „Siew Brzeski"' 2007, nr 2(74), s. 9-10

 

Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w.:
ks. Jan Chyliczkowski (l888-1902),
ks. Stefan Kuliński (1902-1941),
ks. Adam Jankowski (1945-1947),
ks. Marian Suski (1947-1950),
ks. Michał Slipek (1950-1955),
ks. Stanisław Miara (1955-1956),
ks. Jan Kwiatkowski (1956-1957),
ks. Franciszek Jabłoński (1957-1958),
ks. Stefan Jarzębski (1958-1971),
ks. Bolesław Trafalski (1971-1981),
ks. Aleksander Maciejewski (1981-1999),
ks. Ireneusz Juszczyński (od 1999).

Z parafii pochodzą:
+ ks. Władysław Jankowski (w. 1905)
+ ks. Franciszek Mączyński (w. 1926)
+ ks. Tadeusz Pawłowski (w. 1934, archid. warsz.)
+ ks. Kazimierz Zacharek (w. 1935)
+ ks. Józef Żelazek (w. 1937)
+ ks. Marian Bruzda (w. 1944)
+ ks. Czesław Szortyka SCJ (w. 1949)
+ ks. Roman Zachwieja (w. 1956, diec. łódzka)
+ ks. Jan Grochowina (w. 1959)
ks. Teodor Lenkiewicz (w. 1959)
+ ks. Leszek Lewandowski (w. 1960)
+ ks. Stanisław Kurant (w. 1963)
+ ks. Franciszek Spychała (w. 1966)
ks. Piotr Czopiński (w. 1987)
ks. Ignacy Myszyński (w. 1988)
ks. Tomasz Strzelecki (w. 1990, diec. kaliska)
ks. Remigiusz Zacharek (w. 2004)
ks. Daniel Nejman (w. 2006, diec. bydgoska)
ks. Krzysztof Kurant (w. 2011)
s. Jolanta Gołębiowska ZSNM (p.z. 1992)
s. Rafała (Joanna) Śmiałek CSSE (p.z. 2000)
s. Wirginia (Monika) Malec, loretanka (p.z. 2002)

Duszpasterze i Posługujący w Parafii

Proboszcz:

Ks. Maciej Jasiński, ur. 27.04.1978, wyświecony dnia 07.06.2003, ustanowiony proboszczem w 2023 roku

Przebieg pracy duszpasterskiej:

01.07.2003-14.10.2003 – Wikariusz Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie
14.10.2003-30.06.2007 – wikariusz parafii św. Józefa we Włocławku
Od 01.07.2007 – Referent ds. Gospodarczych Kurii Diecezjalnej we Włocławku
01.07.20017 – Proboszcz parafii św. Józefa w Brzeziu
01.07.2023 – Proboszcz Parafii św. Stanisława BiM w Brześciu Kujawskim

 

 

 

Ks. prałat Ireneusz Juszczyński

2000 - 2023 - Proboszcz Parafii św. Stanisława w Brześciu Kuj.

 

 

 

 

 

 

Wikariusz:

 ks. Krzysztof Maciaszek

wyświęcony 29.05.2005, ustanowiony wikariuszem 01.07.2022r.
 

 

 

Posługujący w Parafii:

Kościelny: Leszek Witkowski, ul. Farna 4, 87-880 Brześć Kujawski
tel. 667 554 836
posługę kościelnego pełni od 1997 roku

 

Organista: Marcin Czynszak,

zam. Kolonia Piaski 25, 87-890 Lubraniec

tel. 660 000 990

1997-2010 - organista parafii Świerczyn (dekanat lubraniecki)

od 15 VIII 2010r. - organista Parafii Brześć Kujawski

 

 

 

Proboszczowie i administratorzy parafii w XX w.:
ks. Jan Chyliczkowski (l888-1902),
ks. Stefan Kuliński (1902-1941),
ks. Adam Jankowski (1945-1947),
ks. Marian Suski (1947-1950),
ks. Michał Slipek (1950-1955),
ks. Stanisław Miara (1955-1956),
ks. Jan Kwiatkowski (1956-1957),
ks. Franciszek Jabłoński (1957-1958),
ks. Stefan Jarzębski (1958-1971),
ks. Bolesław Trafalski (1971-1981),
ks. Aleksander Maciejewski (1981-1999),
ks. Ireneusz Juszczyński (od 1999).

Z parafii pochodzą:
+ ks. Władysław Jankowski (w. 1905)
+ ks. Franciszek Mączyński (w. 1926)
+ ks. Tadeusz Pawłowski (w. 1934, archid. warsz.)
+ ks. Kazimierz Zacharek (w. 1935)
+ ks. Józef Żelazek (w. 1937)
+ ks. Marian Bruzda (w. 1944)
+ ks. Czesław Szortyka SCJ (w. 1949)
+ ks. Roman Zachwieja (w. 1956, diec. łódzka)
+ ks. Jan Grochowina (w. 1959)
ks. Teodor Lenkiewicz (w. 1959)
+ ks. Leszek Lewandowski (w. 1960)
+ ks. Stanisław Kurant (w. 1963)
+ ks. Franciszek Spychała (w. 1966)
ks. Piotr Czopiński (w. 1987)
ks. Ignacy Myszyński (w. 1988)
ks. Tomasz Strzelecki (w. 1990, diec. kaliska)
ks. Remigiusz Zacharek (w. 2004)
ks. Daniel Nejman (w. 2006, diec. bydgoska)
ks. Krzysztof Kurant (w. 2011)

s. Jolanta Gołębiowska ZSNM (p.z. 1992)
s. Rafała (Joanna) Śmiałek CSSE (p.z. 2000)
s. Wirginia (Monika) Malec, loretanka (p.z. 2002)

Kancelaria parafialna

Parafia Św. Stanisława Biskupa
Pl. Władysława Łokietka, Brześć Kujawski

Bankowe Konto Parafialne: 21955000032003002178440001
Konto do rozliczeń remontu “klasztorka”: 91955000032003002178440002
Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy, o/Brześć Kuj.
ul. Reymonta 15, 87-880 Brześć Kujawski


Kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie w godzinach:

- rano: we wtorek i czwartek od 7.30 do 8.00,

- po południu codziennie od godziny 16:30 do 17:30

 

Do chorych należy umówić godzinę a w nagłych przypadkach w każdej chwili, o ile ksiądz jest obecny.

Chrzty – w niedzielę na sumie o g. 11:00;
Pogrzeby – zgłaszamy u ks. dyżurującego lub tego ks., który jest obecny – jak najszybciej, aby ustalić dzień i godzinę; Sprawy cmentarne – w godzinach kancelaryjnych
Grabarz i kościelny (Leszek Witkowski, zam. ul. Farna 2) – tel. 667 554 836 lub 54/252 27 70;
Organista (Marcin Czynszak zam. Lubraniec Piaski)
Poradnictwo Rodzinne (Tatiana Łącka, zam. ul. Nowa 19/24 - tel. 785 635 539) czynne w II i IV piątek miesiąca po mszy św. wieczornej w salce na plebanii lub wg indywid. uzgodnienia z Doradczynią;

Telefon: kancelaria – 660095311,

              ks. proboszcz - 518014512

 

 

Porządek Mszy świętych

w Niedziele i Święta:

7:00 (w kościele poklasztornym), 9:00, 11:00, 17:00

w dni powszednie: 7:00 i 18:00 (od października do marca 17:00)

w święta zniesione: 9:00; 15:30; 18:00 (17:00)

 

Nabożeństwa: pierwszopiątkowe, pierwszosobotnie, majowe, czerwcowe - po wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo różańcowe w październiku o 16:30 (przed wieczorną Mszą św.)
Droga Krzyżowa - w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 16:30
Gorzkie Żale z nauką pasyjną - w każdą niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:30

ODESZLI DO WIECZNOŚCI

W 2024 roku odeszli do wieczności:

+ Janina Michalak lat 73, zam. Dom Opieki w Raciążku

+ Waldemar Osowski, l.72, zam. Falborz Parcele

+ Krzysztof Pietrzak. L. 65, zam. Wojska Polskiego

+ Stanisław Zalewski, l.66, zam ul. Mickiewicza

+ Ryszard Trzoniec, l. 92, zam. Falborz kolonia

+ Piotr Kobus, l. 59, zam. Ul. Ciborowskiego

+ Irena Szurpita.l 86. Ul. Traugutta

+ Wanda Haor. lat 98 zam. Falborek

+ Lech Górecki, l.72. zam. Ul. Norwida we Włocławku,

+ Danuta Kottas, l.96, zam. Pikutkowo,

+ Ireneusz Jan Ziemkiewicz, l.51, zam. Starobrzeska Kolonia

+ Ryszard Tomczak l.83, zam. Ul. Okrzei

+ Jadwiga Lewandowska , l. 73, zam. Jądrowice

+ Marian Mroczkowski, l. 79. Zam. Stary Brześć,

+ Kazimiera Danielewska ,l. 78, zam. Ul. Traugutta,

+ Józef Kwiatkowski, lat 88, zam. Łanowa we Włocławku, 

+ Piotr Kujawski, zam. Józefowo

+ Patryk Lewandowski , l. 35, zam. Plac M. Konopnickiej

+ Zofia Ćwiklińska l. 90. Zam. Ul. Krakowska

+ Grzegorz Wasielewski, l. 52, zam. Włocławek

+ Jadwiga Nowicka lat 81. Zam. Rzadka Wola

+ Artur Urbański, lat 56, zam. Kraszewo-Czubaki, Zakład Opieki zdrowotnej,

+ Jan Krasiński, l. 77, zam. Krakowska Brześć Kujawski

+ Anna Budzińska, l. 88 zam. Traugutta Brześć Kujawski,

+ Krzysztof Szabela l. 61, zam. Stary Brześć,

+ Jerzy Fijałkowski, l/ 87, zam. Mickiewicza

+ Władysław Sikorski, lat 92, zam. Rzadka Wola,

+ Stefania Becińska. lat 76, zam. Ul. Kujawska,

+ Zbigniew Uniżycki, l.77. zam. Ul. Głucha,

+ Mirosław Kamiński, l/ 62, zam. Ul. Traugutta

płk Dionizy Budziszewski, l.61, zam. Ul. Orzeszkowej,

+ Marek Wychowaniec, l.69. zam. Ul. Kolejowa

+ Jerzy Budziszewski, l. 82. Zam. Ul. Konarskiego

+ Irena Gorzkowska l. 76, zam. Ul. 3 maja

+ Jerzy Budziszewski, l. 82. Zam. Ul. Konarskiego

+ Irena Gorzkowska l. 76, zam. Ul. 3 maja

Paweł Przysiecki, l.52, zam ul. Traugutta

+ Krzysztof Usorowski, l 66. Zam. Sokołowo Parcele

+ Henryk Pawłowski, l.78, Rzadka Wola, 

+ Ryszard Afeltowicz, l.77 ul. Traugutta

+ Halina Matuszewska, l.67, ul. Traugutta

+ Wiesław Lizik. L.47. zam. Pikutkowo,

+ Marta Tomaszewska, l.95. zam. Ul. Kopernika

+ Zygmunt Woźniak, l. 77, ul. Kolejowa 

+ Krystyna Zielińska, lat 75 z Rzadkiej Woli

+ Edward Szarecki, lat 89 z Pikutkowa

Eugeniusz Rzadkowolski, l. 77. Zam. Guźlin


W 2023 roku odeszli do wieczności:

Jerzy Sekretarski, lat 78 z ul. Konarskiego

+ Czesława Czernielewska, lat 97 z Falborza

+ Barbara Zacharek, lat 83 z ul. Krakowskiej

+ Andrzej Domagalski, lat 64 z ul. Głowackiego

+ Damian Mroczkowski, lat 42 z ul. Targowej

+ Zbigniewa Osińskiego, lat 58 z Rzadkiej Woli Parcele

+ Andrzej Leszczyński, lat 42 z ul. Kilińskiego

+ Edward Woźniak, lat 68 z ul. Krakowskiej

+ Teresa Godycka - Ćwirko, lat 68 z u. Kolejowej

+ Adam Żebrowski, lat 74 z ul. Królewskiej

+ Leszek Lewandowski, lat 70 z ul. Traugutta

+ Marek Orzechowski, lat 56 z ul. Piaskowej

+ Tadeusz Szarecki, lat 94 z Włocławka

+ Paweł Tymiński, lat 70 z Rzadkiej Woli

+ Tadeusz Słowiński, lat 93 ze Starego Brześcia

+ Zofia Dankiewicz, lat 96 z Włocławka

+ Halina Rębas, lat 62 z ul. Słowackiego

+ Patryk Gawroński, lat 27 z ul. Traugutta

+ Tadeusz Budziszewski, lat 84 z ul. Zielnej

+ Teresa Trawińska, lat 73 z Rzadkiej Woli

+ Teodora Szczupakowska, lat 83 z Jądrowic

+ Józef Rzadkowolski, lat 99 z Guźlina

+ Jerzy Szajerski, lat 89 z Michowic Dużych

+ Bronisława Ozdoba, lat 92 z Włocławka (d. Stary Brześć)

+ Tadeusz Kowalski, lat 95 z ul. Zachodniej

+ Natalia Osińska, lat 75 z Falborza

+ Marian Lewandowski, lat 69 z ul. 11 Listopada

+ Andrzej Szczepaniak lat 62 z ul. Mickiewicza

+ Salomea Machtyl, lat 89 z Falborza

+ Alina Kowalska, lat 88 z ul. Zachodniej

+ Zenon Ładziński, lat 89 z ul. Wojska Polskiego

+ Stanisław Glonek, lat 90 z Rzadkiej Woli

+ Artur Michalak, lat 66 ze Starego Brześcia

+ Józef Piotrowski, lat 85 z Sopotu (d. ul. Dubois)

+ Kazimierz Majewski, lat 71 z Kuczyny

+ Ksaweryn Kokowicz, lat 81 z ul. Królewskiej

+ Krystyna Kaźmierczak, lat 74 z ul. Reymonta

+ Piotr Karczemny,  lat 50 z ul. Orzeszkowej

+ Krystyna Musiał, lat 94 ze Starego Brześcia

+ Zbigniew Czarnecki, lat 58 ze Starego Brześcia

+ Władysław Strzeszewski, lat 70 z ul. Kolejowej

+ Barbara Fiksińska, lat 85 z Bydgoszczy (dawniej Falborek)

+ Teresa Baciarelli Ozimek, lat 92 z Kanady

+ Janusz Laskowski, lat 60 z ul. Traugutta

+ Joanna Czajkowska, lat 44 z ul. Traugutta

+ Jan Kuciński, lat 76 z Jądrowic

+ Irena Kułakowska, lat 91 z Kolejowej

+ Jan Barański, lat 59 z Guźlina

+ Artur Kuligowski, lat 53 z ul. Radziejowskiej

+ Jarosław Chęcki, lat 57 z ul. Piastowskiej

+ Weronika Wąsiniak, lat 63 z Głowackiego

+ Irena Grzelak, lat 93 z ul. Konarskiego

+ Stefan Olszewski, lat 71 z Lubrańca

+ Kunegunda Alicja Pawłowska, lat 86 z ul. Traugutta

+ Marianna Stanisława Jankowska, lat 86 z ul. Królewskiej

+ Stefan Pakulski, lat 88 z ul. Krakowskiej

+ Mariusz Edmund Łukaszewski, lat 74 z ul. Królewskiej

+ Zygmunt Lewandowski, lat 82 z ul. Traugutta

+ Irena Andrzejewska, lat 78 z ul. Okrzei

+ Janina Regina Bugno, lat 85 z Lubrańca

+ Jerzy Kazimierz Grabowski lat 79 z Jądrowic

+ Anna Teresa Wrzesińska, lat 65 z Sokołowa Parcele

+ Zdzisław Józef Michalski, lat 84 z ul. Królewskiej

+ Jan Rembas, lat 64 z Redcza Wielkiego

+ Ryszard Rakowski, lat 68 z ul. Królewskiej

+ Tadeusz Lewiński, lat 68 z ul. Królewskiej

+ Wanda Martwicka, lat 77, z Kuczyny

+ Marianna Chrustowska, lat 86 z Falborka

+ Władysław Dębicki, lat 76 z ul. Kilińskiego

+ Karola Kołata, lat 74 z ul. Głuchej

+ Janusz Nowak, lat 50 z ul. Traugutta

+ Zdzisława Tomaszewska, lat 69 z Włocławka

+ Izydor Krawczyk, lat 94 z ul. Końcowej

+ Teresa Wożniak, lat 73, z ul. Kolejowej

+ Zdzisław Tadych, lat 74, z Włocławka, ul. Hoża

+ Marian Wrzesiński, lat 76 z ul. Królewskiej

+ Stanisław Michalak, la 60 z ul. Kościuszki

+ Dorota Wronkowska, lat 58 z Poznania

+ Andrzej Piotrowski, lat 61 z Kuczyny

+ Halina Chojnacka, lat 58, z Falborza Kol.

+ Janina Szymańska, lat 82 z ul. Prusa

+ Stanisława Gołębiewska, lat 77 z Falborza 

+ Regina Jasińska, lat 66 z ul. Królewskiej

+ Jacek Gralewski, lat 54 z ul. Radziejowskiej

+ Halina Dorsz, lat 89 z Włocławka

+ Józef Muraczewski, lat 90, z ul. Nowa

+ Tomasz Grzegorz Pijanowski, lat 47 (dawniej z Sokołowa)

+ Małgorzata Góralska lat 61, zam.  ul. Płocka 2. Włocławek

+ Barbara Zielińska, lat 70 z ul. Kolejowej

+ Tomasz Jacek Rogala, l. 46 z ul. Krakowskiej

+ Henryka Wielińska,  lat 86 z ul. Krakowskiej

+ Florian Oleksy, lat 80 z Olsztyna

+ Janina Malinowska lat 78. z ul. Ciborowskiego

+ Teresa Malinowska lat 96, z Włocławka

+ Kazimierz Jankowski, lat 80 z ul. Królewskiej

+ Halina Filipiak, lat 90 z ul. Kilińskiego

+ Krystyna Spychała. lat 94 z ul. Kilińskiego

+ Tomasz Chmielewski. lat 47, z Torunia

+ Grzegorz Durmowicz. lat 55, z Rzadkiej Woli

+ Genowefa Paradowska lat 91 z ul. Kilińskiego

 W 2022 roku odeszli do wieczności:

+ Barbara Ciupalska, lat 75 z ul. Krakowskiej
+ Teresa Misterska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Marian Bartoszewski, lat 71, z Pikutkowa
+ Mirosława Pietrusiak, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Jadwiga Jędrzejczak, lat 77 z ul. Królewskiej
+ Henryk Lewandowski, lat 65 z ul. Narcyzowej
+ Jadwiga Chełminiak, lat 90 z ul. Pułaskiego
+ Waldemar Urbański, lat 78 z ul. Głuchej
+ Wiesław Lipiński , lat 69 z Włocławka;
+ Wacława Suszek, lat 80 z ul. Kolejowej
+ Elżbieta Dominikowska, lat 73 z ul. Targowej
+ Zbigniew Górecki, lat 70 z ul. Mickiewicza
+ Mirosława Czerwińska, lat 80 z ul. Traugutta
+ Kazimierz Jankiewicz, lat 79 z Włocławka
+ Krystyna Przewozikowska, lat 69 z ul. Nowej
+ Marian Jarecki, lat 63 ze Starego Brześcia
+ Anna Gorzycka, lat 65 z Falborka
+ Barbara Chaberska, lat 68 z Włocławka
+ Jadwiga Durlik, lat 54 z Pl. Łokietka
+ Alicja Kluzińska, lat 75 z Włocławka
+ Helena Skotnicka, lat 94 z ul. Kilińskiego
+ Irena Komorowska, lat 89 z ul. Krakowskiej
+ Eugeniusz Gołębiewski, lat 87 z Falborza
+ Marian Budziszewski, lat 85 z Włocławka
+ Danuta Sekretarska, lat 83 z Falborza Kolonii
+ Paweł Goździk, lat 68 z ul. Rybaki
+ Andrzej Żakowski, lat 40 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Jerzy Kozica, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Zofia Mrzygłód, lat 91 z Włocławka
+ Jan Danielewski, lat 82 z Pikutkowa
+ Honorata Zachajusz, lat 85 z ul. Królewskiej
+ Stefania Strzelecka, lat 81 z Falborza Kolonii
+ Janina Rogacka, lat 91 z ul. Mickiewicza
+ Dominik Podlewski, lat 83 z Falborka
+ Józef Wojciechowski, lat 81 z Osięcin (dawniej Stary Brześć)
+ Krystyna Jaranowska, lat 93 z ul. Ciborowskiego
+ Andrzej Wiśniewski, lat 70 z ul. Kilińskiego
+ Irena Zielińska, lat 85 z ul. Głuchej
+ Mariusz Rakowski, lat 66 z ul. Traugutta
+ Mirosław Murawski, lat 59 z ul. Traugutta
+ Genowefa Kobus, lat 92 z ul. Rybaki
+ Elżbieta Opasik, lat 65 z Pikutkowa
+ Irena Ziółkowska, lat 86 z ul. Traugutta
+ Marian Smoliński, lat 71 z ul. Królewskiej
+ Jacek Sadownik, lat 82 z Jądrowic (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Ireneusz Szafrański, lat 57 (pogrzeb w Nieszawie)
+ Halina Szurpit, lat 74 z Włocławka (dawniej Brześć kuj.)
+ Tadeusz Kołtuński, lat 83 z Falborza
+ Józef Wiśniewski, lat 76 z Włocławka - Michelina
(dawniej Brześć kuj.)
+ Zenon Jaroszewski, lat 63 z ul. Traugutta
+ Grażyna Sikorska, lat 62 z Włocławka-Michelina (dawniej Pikutkowo)
+ Ryszard Kobielski, lat 71 z ul. Narutowicza
+ Janusz Ostrowski, lat 67 z Starego Brześcia
+ Marianna Rakowska, lat 91 z Falborza (ostatnio ul. Nowej 19)
+ Józef Pawlak, lat 79 z ul. Orzeszkowej

+ Janina Pietrzak, lat 93 z Wojska Polskiego

+ Halina Molenda ze Środy Wielkopolskiej

+ Wanda Wódecka, lat 82 z Falborza Kol. 

+ Wanda Sobieraj, lat 92 z ul. Obwodowej

+ Marianna Bajerska, lat 93 z Włocławka, (dawnej Rzadka Wola) 

+ Mirosław Szałwiński, lat 80 z Włocławka

+ Jadwiga Barbara Kmieć, lat 90 z ul. Pułaskiego 12; 

+ Wanda Jewsiejew, lat 76 z ul. Traugutta

+ Mariusz Kołata, lat 45 z ul. Głuchej

+ Urszula Katolik, lat 67 z ul. Królewskiej

+ Ryszard Golasiński, lat 66  ze Starobrzeskiej Kolonii

+ Zofia Kierzek, lat 81 z ul. Królewskiej

+ Jarosław Andrzejewski z Jaranówka (par. Wieniec)

+ Genowefa Budzyńska, lat 88 z ul. Nowej

+ Edward Sikorski, lat 67 z ul. Piaskowej

+ Irena Molenda, lat 87 z Brzegu k. Opola (dawniej Ciborowskiego)

+ Eugeniusz Kowalewski, lat 74 z Włocławka, (dawniej zam. Rzadka Wola)

+ Robert Banasiak, lat 54 z ul. Kolejowej

+ Helena Sisler, lat 96 z ul. Reymonta

+ Tadeusz Ejzenhart, lat 84 z ul. Podmiernej

+ Zbigniew Błaszczyk, lat 72 z ul. 3 Maja

+ Urszula Jabłońska, lat 64 ze Starego Brześcia

+ Stefania Kruszyńska, lat 95 z Włocławka

+ Michał Budzyński, lat 35 z ul. Krakowskiej

+ Jadwiga Rygiewicz, lat 61 z ul. Mickiewicza

+ Tadeusz Drożdżewski, lat 71 z Rzadkiej Woli Parcele

+ Janina Koralewska, lat 77 z Falborz Kolonii

+ Teresa Pakulska, lat 76 z ul. Traugutta

+ Janina Kozicka, lat 87 z ul. Wojska Polskiego

+ Jerzy Kryński, lat 55 z ul. Traugutta

+ Krystyna Binczarska, lat 78 z ul. Traugutta

+ Władysław Rokicki, lat 77 z Guźlina

+ Władysław Kamiński, lat 85 ze Starego Brześcia

+ Jadwiga Lewandowska, lat 85 z ul. Targowej  

+ Tadeusz Żak, lat 86 z ul. Konarskiego

+ Marianna Boniec, lat 83W 2021 roku odeszli do wieczności:

+ Stanisław Najlepszy, lat 76 z ul. Kolejowej
+ Bożena Jędrzejczak, lat 68 z ul. Kilińskiego
+ Zofia Kwiatkowska, lat 81
+ Jadwiga Osińska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Teresa Chmielewska, lat 86 z ul. Kopernika
+ Bogdan Nowak, lat 69 z Włocławka,
+ Ryszard Żydczak, lat 69 z Falborza Kolonii
+ Barbara Płuciennik, lat 88 z ul. 3 Maja
+ Grzegorz Ptaszyński, lat 58 z Falborka
+ Jadwiga Budzyńska, lat 78 z Włocławka
+ Jerzy Stefański, lat 78 z Traugutta
+ Jan Gołębiewsk, lat 97 z Kolonii Falborz
+ Leszek Bester, lat 62 ze Skierniewic
+ Józef Wiliński, lat 83 z Falborza
+ Marta Anna Grabowska, lat 72 z ul. Głowackiego
+ Jadwiga Olejniczak, lat 88 z ul. Królewskiej
+ Halina Osińska, lat 70 z ul. Królewskiej
+ Irena Kunicka, lat 87 z ul. 3 Maja
+ Halina Uniżycka, lat 66 z ul. Głuchej
+ Wojciech Karbowiak, lat 68 z ul. Krakowskiej
+ Dariusz Kołucki, lat 62 z Pikutkowa
+ Maria Osińska, lat 76 z ul. Krakowskiej
+ Zofia Katolik, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Barbara Golasińska, lat 74 ze Starego Brześcia
+ Bolesław Szczap, lat 71 z Włocławka (rodak z Guźlina)
+ Zygmunt Strunk, lat 69 z Włocławka
+ Janina Grzelak, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Roman Misterski, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Kazimierz Janowicz, lat 77 z ul. Ogrodowej
+ Zenon Chaberski, lat 75 z Włocławka
+ Anna Jarecka, lat 90 ze Starego Brześcia
+ Łucja Beczek, lat 74 z ul. Radziejowskiej
+ Barbara Hadrowicz, lat 84 z Włocławka (pogrzeb we Włocławku)
+ Dorota Ziółkowska, lat 63 ze Starego Brześcia
+ Jan Wyrwa, lat 72 z Falborza
+ Wanda Ulińska, lat 94 z ul. Polnej
+ Anna Osińska, lat 88 z ul. 11 Listopada (d. z ul. Konarskiego)
+ Bożena Szymańska, lat 71 z ul. Traugutta
+ Kazimiera Partyka, lat 75 z ul. Kilińskiego
+ Marianna Marciniak, lat 91 z ul. Polnej (poprzednio ul. Traugutta)
+ Ryszard Wyrwa, lat 65 z Włocławka
+ Maria Wizner Kamińska, lat 73 z Wrocławia
+ Eugenia Opasiak, lat 83 z ul. Polnej
+ Wiesława Antczak, lat 82 z ul. Radziejowskiej
+ Ireneusz Polnisiak, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Karol Polak, lat 87 z ul. Rybaki
+ Włodzimierz Chojnacki, lat 73 z ul. Nowej
+ Magdalena Kobus, lat 61 z ul. Traugutta
+ Marian Świerski, lat 86 z Pikutkowa
+ Jan Trawczyński, lat 67 z Guźlina
+ Kazimierz Nowak, lat 77 z Gużlina
+ Jarosław Wiśniewski, lat 53 z Włocławka
+ Mirosław Chlebiński, lat 70 z Sosnowca
+ Marta Glińska, lat 92 z Lubrańca
+ Zbigniew Osiński, lat 55 z Gryfic
+ Halina Gliszczyńska, lat 72, z ul. Mickiewicza
+ Marianna Mieszkowska, lat 85 z ul. Nowej
+ Genowefa Jaromirska, lat 90 z ul. Ogrodowej
+ Salomea Hadrowicz, lat 90 z Włocławka d. Brześć Kuj.
+ Irena Kwiatkowska, lat 88 z Guźlina
+ Anna Skonieczna, lat 68 z ul. Dubois
+ Zofia Sikorska, lat 72 z Włocławka
+ Jadwiga Bagińska, lat 78 z ul. Kolejowej
+ Małgorzata Burdzińska, lat 65 z Sokołowa Par.
+ Kazimierz Dąbek, lat 90 z ul. Kopernika
+ Danuta Dorsz, lat 89, z ul. Królewskiej
+ Marianna Wróblewska, lat 89 z ul. 3 Maja
+ Mieczysław Wojtkowski, lat 88 z ul. Targowej
+ Jadwiga Kapelińska, lat 84 z ul. Reymonta
+ Marianna Kazmierczak, lat 98 z ul. Mickiewicza
+ Alicja Woźniak, lat 89 z ul. Ciborowskiego
+ Jadwiga Kłosowicz, lat 77 z Ostrowąsa
+ Stanisława Paczkowska, lat 92 z ul. Obwodowej
+ Piotr Mętlewicz, lat 42 z ul. Traugutta
+ Anna Mikołajczak, lat 71 z ul. Widok (pogrzeb w Poznaniu)
+ Piotr Mętlewicz, lat 42 z ul. Traugutta
+ Seweryna Domagalska, lat 86 z ul. Krakowskiej
+ Waldemar Nowicki, lat 57 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Leszczyńska, lat 88 z ul. Wojska Polskiego
+ Maria Kamińska, lat 83 z ul. Piastowskiej
+ Stanisława Gęgotek, lat 79 z Jądrowic (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Zofia Kwiatkowska, lat 84 z ul. Królewskiej (pogrzeb w Dąbiu Kuj.)
+ Aurelia Szarecka, lat 93 z Rzadkiej Woli
+ Stefan Kaczalski, lat 74 z ul. Głowackiego
+ Aneta Jarzębińska, lat 31 z ul. Królewskiej
+ Piotr Ochmański, lat 88 z Kąkowej Woli Parcele
+ Zofia Siedlecka, lat 80 z ul. Konarskiego
+ Wanda Czynalczewska, lat 71 z ul. Końcowej (pogrzeb w Wieńcu)
+ Monika Orębska, lat 70 z Włocławka
+ Wanda Chmielewska, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Anna Wawrzonkowska, lat 82 z Pikutkowa
+ Jadwiga Goździecka, lat 96 z Włocławka
+ Wanda Ćwiklińska, lat 69, z Pikutkowa
+ Kunegunda Piaskowska, lat 89 z ul. 3-go Maja
+ Franciszka Przybysz, lat 82 z Rzadkiej Woli
+ Irena Górska, lat 84 z ul. Kolejowej
+ Andrzej Klarkowski, lat 64 z ul. Wojska Polskiego
+ Daniel Hadrowicz, lat 84 (pogrzeb we Włocławku)
+ Ryszard Opasiak, lat 89 z ul. Polnej
+ Dariusz Danielewski, lat 55 z Włocławka (dawniej Pikutkowo)
+ Elżbieta Sobieraj, lat 63 z ul. Traugutta
+ Stanisław Jarzębiński, lat 80 z Falborza
+ Stefan Brzęczkowski z Włocławka, (dawniej Pikutkowo, pogrzeb we Włocławku)
+ Daromira Humańska, lat 79  z Rzadkiej Woli
+ Rajmund Golasiński, lat 45 z Falborza
+ Janina Bretes lat 82 z Włocławka (dawniej Brześć, Krakowska)
+ Genowefa Wrona, lat 94 z ul. Krakowskiej
+ Janina Lewandowska, lat 78 ze Starego Brześcia
+ Zbigniew Lewandowski, lat 67 z ul. Traugutta
+ Krystyna Niklas, lat 89 z ul. Okrzei
+ Stefania Wierzbowska, lat 88 z ul. Polnej
+ Mariola Kleparska, lat 64 z Falborza
+ Wiesława Wojciechowska, lat 68 z ul. Reymonta
+ Irena Zielińska, lat 94 z ul. Konarskiego
+ Mirosława Wiśniewska, lat 61 z ul. Zachodniej
+ Mieczysław Krygier, lat 75 z Rzadkiej Woli Parcele (ostatnio Kąkowa Wola)
+ Czesław Wojtkowiak, lat 70 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Barbara Szurpita, lat 80 z ul. Traugutta
+ Alicja Spychalska, lat 59 z Pikutkowa
+ Krzysztof Włodarzewski, lat 53 z z Rzadkiej Woli Parcele
+ Marianna Smolińska, lat 76 z ul. TrauguttaW 2020 roku odeszli do wieczności:

+ Zofia Radecka, lat 93 z Falborza Majątek
+ Maria Smolińska, lat 61 z ul. Krakowskiej
+ Grażyna Marciniak, lat 68 z ul. Głowackiego
+ Henryk Zieliński, lat 68 z ul. Narutowicza
+ Katarzyna Smolińska, lat 63 z ul. Konarskiego
+ Agnieszka Polak, lat 31 z ul. Ciborowskiego
+ Elżbieta Maćkowiak, lat 73 z Guźlina
+ Janina Brzeczkowska, lat 88 z Jądrowic
+ Władysława Skwarczyńska, lat 96 ze Szczecina (d. Brześć Kuj.)
+ Józef Suszek, lat 79 z Kolejowej
+ Marcin Biesiadziński, lat 36 z Falborza Kolonia
+ Witold Rutkowski, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Mariola Fal, lat 58 z ul. Traugutta
+ Stefan Legumina, lat 87 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Eugeniusz Rybacki, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Lucyna Wojtkowska, lat 88 z ul. Targowej
+ Ryszard Zieliński, lat 100 z ul. Królewskiej
+ Janina Karbowiak, lat 63 z ul. Krakowskiej
+ Krystyna Pusz, lat 81 z ul. Królewskiej
+ Czesław Malczewski, lat 91 z Gużlina (ostatnio ul. Głucha)
+ Dariusz Mętlewicz, lat 56 z ul. Mickiewicza
+ Wojciech Zachajusz, lat 85 z ul. Królewskiej
+ Aldona Laurentowicz, lat 93 z ul. Żeromskiego (dawniej ul. Mickiewicza)
+ Józef Zientara, lat 68 z Nowej Wsi (dawniej w Kąkowa Wieś)
+ Waldemar Bukowski, lat 68 z Włocławka (par. św. Maksymiliana d. zam. w Brześciu Kuj. ul. Krakowska)
+ Helena Kozica, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Andrzej Matusiak, lat 71 z ul. Obwodowej
+ Helena Trawczyńska, lat 91 z Guźlina
+ Marianna Sikorska, lat 88 z ul. Kujawskiej
+ Grzegorz Stańczak, lat  56 z ul. Traugutta
+ Natalia Szmagaj, lat 95 z Pruszkowa (dawniej Kolonia Falborz)
+ Zdzisław Pawłowski, lat 76 z Włocławka, (dawniej Brześć Kuj. ul. Wojska Polskiego)
+ Anna Wilińska, lat 80 z Falborza
+ Eugeniusz Bronikowski, lat 70 z ul. Głowackiego
+ Alina Prawda, lat 91 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Narutowicza)
+ Włodzimierz Tuziński, lat 83 z Włocławka (d. Brześć Kuj. z ul. Traugutta 25)
+ Edward Żywica, lat 80 z ul. Konarskiego
+ Andrzej Dąbrzalski, lat 65 z ul. Kościuszki
+ Krystyna Kuligowska, lat 73 z ul. Traugutta
+ Grzegorz Czerniakowski, lat 56 z ul. Traugutta
+ Józef Klimek, lat 65 z Włocławka (d. ul. Krakowska)
+ Zdzisław Głowacki, lat 73 z ul. Królewskiej
+ Irena Podemska, lat 88 z Falborka
+ Jacek Czynsz, lat 34 z Gdańska (dawniej ul. Piastowska)
+ Janusz Chojnacki, lat 64 ze Starego Brześcia
+ Kazimiera Grzelak, lat 77 z ul. Królewskiej
+ Helena Chlebińska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Stanisława Rychter, lat 80 z Włocławka ul. Starodębska
+ Janina Smolińska, lat 84 z ul. Mickiewicza
+ Jan Ziółkowski, lat 89 z Traugutta
+ Ryszard Szeleziński, lat 77 ze Starego Brześcia (pogrzeb w Lubieniu) 
+ Piotr Pańka, lat 65 z ul. Kolejowej 
+ Wacław Osiński, lat 78 dawniej zam. Stary Brześć
+ Stanisława Uniżycka, lat 91 z ul. Prusa 
+ Genowefa Drzewiecka, lat 90 z ul. Kopernika 
+ Józef Kwiatkowski, lat 82 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Ciborowskiego) 
+ Zofia Szymańska, lat 91 z ul. Końcowej+ Leonarda Stanna, lat 88 z pl. Wł. Łokietka
+ Cecylii Michałowskiej, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Teresa Przewozikowska Goździk, lat 87 z Kuczyny
+ Helena Wujciak, lat 100 z Falborza Kolonii 
+ Jan Kudła, lat 61 z Włocławka (dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Roman Muraszewski, lat 70 z pl. Łokietka
+ Józef Szewczyk, lat 79 z Warszawy (
dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Stanisław Kowalewski, lat 98 z ul. Targowej
+ Jolanta Błochowicz, lat 43 z ul. Okrzei
+ Teresa Paluszkiewicz, lat 70 z Włocławka
+ Teresa Kopaczewska, lat 81 z Guźlina
+ Irena Radomska, lat 92 z ul. Traugutta
+ Stanisława Łaszkiewicz, lat 84 z ul. Kolejowej
+ Wojciech Opasiak, lat 52 z ul. Polnej;
+ Waldemar Ciesielski, lat 63 z ul. Zielnej;
+ Gabriel Prusak, lat 90 ze Starego Brześcia
+ Mirosław Szczepański, lat 62  z Wietrzychowic
(dawniej z parafi Brześć Kuj.)
+ Jerzey Ciupalski, lat 75 z Sokołowa Parceli
+ Mirosław Iżycki, lat78 z ul. Kolejowej
+ Ewa Szymczak, lat 88 z Sokołowa Parceli
+ Marianna Michałowska, lat 82 z ul. Kilińskiego
+ Barbara Kobus, lat 86 z ul. Polnej
+ Bogdan Czerwiński, lat 70 z ul. Głuchej
+ Maria Kurpińska, lat 80 z ul. Królewskiej
+ Helena Walczak, lat 89 z ul. Królewskiej
+ Hieronim Ładziński, lat 61 z ul. Wojska Polskiego
+ Marianna Matuszewska, lat 91 z ul. Obwodowej
+ Zenon Szczepański, lat 82 z Miechowic
+ Marianna Kamińska, lat 85 z ul. Traugutta
+ Maria Iżycka, lat 79 z ul. Krakowskiej
+ Danuta Wudkowska, lat 74 z ul. Traugutta
+ Irena Wódkowska, lat 93 z ul. Mickiewicza 34
+ Władysław Borkowski, lat 66 ze Starego Brześcia
+ Elżbieta Tomczak, lat 70 z ul. Kolejowej
+ Mirosław Koziński, lat 60 z ul. Radziejowskiej
+ Władysław Filipiak, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Bożena Jackowsk, lat 64 z ul. Królewskiej (pogrzeb w Kruszynie)
+ Czesław Beczek, lat 73 z ul. Radziejowskiej
+ Maria Świątkiewicz, lat 64 z Miechowic
+ Bogumił Kamiński, lat 82 z ul. Piastowskiej
+ Feliks Rajewski, lat 74 z Kolonii Falborz (pogrzeb w Siniarzewie)
+ Roman Studziński, lat 45 z Kuczyny (pogrzeb w Wieńcu)
+ Genowefa Gożycka, lat 91 z Pikutkowa
+ Berta Ryszewska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Józefa Ładzińska, lat 86 z ul. Wojska Polskiego
+ Alina Jóźwiak, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Bogusław Golasiński, lat 72 z ul. Kujawskiej 
+ Bożena Witkowska, lat 59 z ul. Mickiewicza (pogrzeb w Wieńcu)
+ Janina Jaworska, lat 94 z Rzadkiej Woli
+ Magdalena Nowak, lal 37 z Guźlina
+ Albin Szczepaniak, lat 69 z ul. Piaskowej
+ Alicja Karczemna, lat 73 z ul. Orzeszkowej
+ Tadeusz Romel, lat 71 z Kąkowej Woli
+ Irena Urbańska, lat 89 z ul. Głowackiego
+ Marianna Golasińska, lat 89 z ul. Żeromskiego
+Tadeusz Budziszewski, lat 84 z ul. Traugutta
+ Stanisław Polak, lat 76 z ul. Konarskiego
+ Wacława Przewozikowska, lat 87 z ul. Reymonta
+
Alma Stańczak, lat 20 z FalborzaW 2019 roku odeszli do wieczności:

+ Jakub Balcerak, lat 68 (dawniej przebywający w Rzadkiej Woli)
+ Władysława Osińska, lat 90 z ul. Targowej 
+ Anna Molenda, lat 47 z ul. Krakowskiej
+ Wiesław Jóźwiak, lat 68 z ul. Kujawskiej
+ Leszek Przysiecki lat 63 z Włocławka (d. Brześć Kuj.)
+ Roman Kamiński, lat 67 z Falborza
+ Aldona Hybińska, lat 87 z Guźlina
+ Jadwiga Rzadkowolska, lat 66 z Guźlina
+ Aleksander Bartczak, lat 83 z Józefowa
+ Wiesława Dobruchowska - Pająk, lat 39 z Krakowa (d. Sokołowo Parc.)
+ Czesława Polińska, lat 83 z ul. Mickiewicza
+ Janusz Kuczmański, lat 54 z ul. Mickiewicza
+ Zofia Czerniak, lat 97 z Al. Łokietka
+ Marek Pawlak, lat 47 z ul. Żeromskiego
+ Tomasz Jędrzejczak, lat 51 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj, Królewska)
+ Marianna Burdzińska, lat 91 z Włocławka, (dawniej Sokołowo Par)
+ Krystyna Polakowska, lat 81 z ul. Konarskiego
+ Henryk Maciejewski, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Jan Adamczyk, lat 65 z ul. Targowej
+ Marian Krawczyk, lat 70 z ul. Zachodniej
+ Aleksandra Nowicka, lat 86 z ul. Polnej 
+ Karol Skrzek, lat 89 z Guźlina
+ Barbara Wenerska, lat 57 z ul. Rybaki 
+ Zofia Makowska, lat 87 z Kąkowej Woli
+ Czesława Poniedzielska, lat 74 z Miechowic
+ Lucyna Szortyka, lat 89 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Dubois)
+ Elżbieta Małkiewicz, lat 65 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Kilińskiego)
+ Irena Ciechalska, lat 93 z ul. Krakowskiej
+ Cecylia Gołębiewska, lat 89 z Kol. Falborz
+ Czesław Kantowicz, lat 79 z ul. Konarskiego
+ Irena Głowacka, lat 95 z Starego Brześcia
+ Łukasz Kuliński, lat 38 z Falborza
+ Zdzisława Bacciarelli, lat 82 z ul. Mickiewicza
+ Danuta Kaczmarek, lat 72 z ul. Nowej
+ Andrzej Musiński, lat 55 z Rzadkiej Woli Parc
+ Daniela Grzelakowska, lat 85 z ul. Targowej
+ Jan Jerzy Szymczak, lat 85 z Jądrowic
+ Stanisława Kaczorowska, lat 85 z Guźlina
+ Bogdan Nowakowski, lat 67 z Rzadkiej Woli
+ Krystyna Głowacka, lat 71 z ul. Mickiewicza
+ Stanisław Lizik, lat 72 z Pikutkowa
+ Bogusław Głowacki, lat 63 z ul. Nowej
+ Halina Danielewska, lat 73 z Pikutkowa
+ Maria Kowalewska, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Ryszard Waszak, lat 71 z Włocławka
+ Roman Jarecki, lat 88 ze Starego Brześcia
+ Apolinary Karol Łaszkiewicz, lat 82 z ul. Kolejowej 
+ Ryszard Waszak, lat 71 z Włocławka 
+ Włodzimierz Kowalewski, lat 75 z Włocławka-Michelina 
+ Damian Kuliński, lat 31 z Falborza
+ Leokadia Trząsalska, lat 91 z ul. Konarskiego
+ Zbigniew Drożdżewski, lat 77 z ul. Kilińskiego
+ Stanisław Wicher, lat 96 z ul. Prusa
+ Bogumił Dankowski, lat 82 z ul. Reymonta
+ Andrzej Rosiński, lat 80 z Włocławka (dawniej zam. w Brześciu Kuj.)
+ Andrzej Kmieć, lat 65 z ul. Pułaskiego
+ Zofia Beling, lat 91 z Ciechocinka (dawniej zam. Rzadka Wola)
+ Piotr Jaroszewski, lat 56 z Al. Łokietka
+ Jadwiga Jankowska, lat 68 z ul. Traugutta
+ Wiesław Adamski, lat 61 z Falborza
+ Regina Wesołowska - Lewandowska, lat 93 z ul. Kolejowej
+ Krystyna Bukowska, lat 92 z ul. Krakowskiej
+ Stanisława Goździecka, lat 77 z ul. Piaskowej
+ Helena Ciesielska, lat 87 ze Starego Brześcia
+ Wojciech Stępiński, lat 23 z ul. 3 Maja
+ Sławomir Zieliński, lat 56 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj. ul. Polna)
+ Marek Pawłowski, lat 70 z ul. Głowackiego
+ Grzegorz Mroziński, lat 45 z ul. Słowackiego
+ Małgorzata Słowińska, lat 49 z ul. Okrzei
+ Danuta Majchrzak, lat 89 z Włocławka (poprzednio Pikutkowo)
+ Maria Szczupakowska, lat 96 z ul. Konarskiego
+ Stanisław Sobieraj, lat 74 z Falborza Kolonii
+ Helena Nogala, lat 94  z ul. Ogrodowej
+ Irena Piasecka, lat 94 z Falborza (Majątek) 
+ Teresa Lewandowska, lat 83 z ul. Polnej
+ Alina Rajczuk, lat 62 z ul. Reymonta 
+ Piotr Suchara, lat 51 z ul. Kolejowej
+ Aniela Nymergut, lat 69 z Pikutkowa (Popowiczki)
+ Krystyna Krasińska, lat 80 z ul. Krakowskiej
+ Ludwik Nowak, lat 82 z ul. Zaułek
+ Dariusz Budziszewski, lat 25 z Guźlina
+ Czesław Zawiszewski, lat 86 ze Starego Brześcia
+ Helena Szczepańska, lat 83 z Miechowic
+ Teofil Ciesielski, lat 80 z ul. Ogrodowej
+ Stefania Augustyniak, lat 90 z ul. Kolejowej
+ Barbara Zielińska, lat 78 z ul. Królewskiej
+ Teresa Adrian, lat 67 z ul. Polnej
+ Sebastian Jesionowski, lat 42 z ul. Krakowskiej
+ Wawrzyniec Czerniak, lat 89 z Alei Łokietka
+ Ryszard Budziszewski,  lat 71 z Guźlina
+ Tolisław Lewandowski, lat 75 z ul. Królewskiej
+ Krystyna Chwiałkowska, lat 81 z ul. Królewskiej
+ Krystyna Lewandowska, lat 87 z ul. Traugutta
+ Piotr Nowak, lat 53 z ul. Nowej
+ Andrzej Tomczak, lat 63 z Pikutkowa
+ Anna Pakulska, lat 45 z ul. Żeromskiego
+ Stanisław Pietrusiak, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Barbara Leszczyńska, lat 80 ze Starego Brześcia
+ Irena Wojciechowska, lat 68 z Włocławka (d. Brześć Kuj. ul. Zielna)
+ Stanisław Wasilewski, lat 84 z ul. Konarskiego
+ Wiesław Płuciennik, lat 65 z  ul. 3 Maja
+ Jerzy Szydłowski, lat 64 z ul. Krakowskiej
+ Marianna Sikorska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Halina Pogodzińska, lat 61 z ul. Reymonta
+ Honorata Jachimiak, lat 88 z ul. Krótkiej
+ Józef Ziółkowski, lat 86 z ul. Królewskiej
+ Władysław Siedlecki, lat 77 z ul. Wojska Polskiego
+ Stefan Czerwiński, lat 90 z ul. Targowej
W 2018 roku odeszli do wieczności:

+ Marta Strzelecka, lat 90 z ul. Traugutta
+ Marek Mykowski, lat 63 z Lublina (dawniej Stary Brześć)
+ Radosław Kotowski, lat 52 z ul. Królewskiej
+ Halina Koprowska, lat 65 z ul. Traugutta
+ Jan Wiśniewski, lat 92 z ul. Polnej
+ Stanisław Sędłak, lat 68 z ul. Radziejowskiej
+ Protazy Osiński, lat 79 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Henryka Szczepaniak, lat 71 z ul. Krakowskiej
+ Walerian Dubiniec, lat 61 z Starego Brześcia
+ Stanisław Niżyński, lat 71 ze Starego Brześcia
+ Stanisław Baranowicz, lat 71 z ul. 3-go Maja
+ Jadwiga Szynkler, lat 61 z ul. Reymonta
+ Jarosław Tomczak, lat 51, Mickiewicza
+ Mathieu Papirer, lat 6 z ul. Głowackiego
+ Janina Jasińska, l 95 z Włocławka
+ Barbara Chojnacka, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Anna Budzińska, lat 80 z Falborka
+ Mirosław Ziomkowski, lat 69 z Włocławka (dawniej Brześć ul. Piastowska)
+ Barbara Szewczyk, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Karol Błochowicz, lat 65 z Falborza
+ Helena Osińska, lat 92 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Mariola Zielińska, lat 58 z ul. Żeromskiego
+ Barbara Słowińska, lat 68 z Włocławka (dawnej Pikutkowo);
+ Krystyna Szczepaniak, lat 86 z ul. Traugutta
+ Jan Piasecki, lat 71 z ul. Traugutta
+ Sabina Czekalska, lat 94 z Włocławka
+ Jerzy Kurant, lat 75 z ul. Targowej
+ Jerzy Budzyński, lat 55 z ul. Nowej
+ Andrzej Rajczuk, lat 63 z ul. Reymonta
+ Józefa Trajder, lat 90 z ul. Traugutta
+ Henryk Charęda, lat 72 z Rzadkiej Woli Parcele 
+ Agata Przewozikowska, lat 85 z Kuczyny
+ Leszek Tryniszewski, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. 3 Maja)
+ Wanda Stanna, lat 80 z ul. Nowej
+ Stefania Bończyk, lat 81 z ul 3-go Maja (poprzednio Ciboroskiego)
+ Stefania Kmieć, lat 84 z ul. Pułaskiego
+ Tomasz Łanowski, lat 48 z ul. Królewskiej
+ Grzegorz Szczypek, lat 66 z ul. Traugutta
+ Stanisław Krzos, lat 85 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Stanisław Latecki, lat 72 z ul. Królewskiej
+ Aniela Wysocka, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Grzegorz Misterski, lat 62 z Guźlina
+ Regina Błaszczyk, lat 93 z Falborka
+ Wojciech Skruszewicz, lat 36 z Torunia (dawniej Brzesć Kuj.)
+ Magdalena Pijanowska, lat 41 z Sokołowa Parcele
+ Jan Kacprzak, lat 51 z Guźlina
+ Stanisław Gotówka, lat 87 ze Starobrzeskiej Kolonii
+ Kazimiera Lewandowska, lat 76 z Włocławka (dawniej Kuczyna) 
+ Zbigniew Gmurczak, lat 66 z ul. Królewskiej
+ Honorata Bartczak, lat 77 z ul. Piastowskiej
+ Janina Pręgowska, lat 97 z Pl. Łokietka
+ Janina Dynarska, lat 92 z ul. Obwodowej
+ Stefania Kozińska, lat 90 z ul. Orzeszkowej
+ Marianna Wiśniewska, lat 92 z Alei Łokietka
+ Aleksandra Czajkowska, lat 35 z Falborza
+ Władysław Kołtuński, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Seweryna Łączkowska, lat 92 z Rzadkiej Woli
+ Jan Obrzazgiewicz, lat 78 z Guźlina
+ Janusz Wojtkowski, lat 59 z ul. Krakowskiej
+ Helena Kwiatkowska, lat 88 z ul. Kolejowej
+ Barbara Gołębiewska, lat 89 z ul. Targowej
+ Helena Wyrwa, lat 89 z Falborza Majątek 
+ Stanisław Zawiszewski, lat 58 z ul. Traugutta
+ Leokadia Krygier, lat 67 z Jądrowic 
+ Danuta Podlewska, lat 82 z Jądrowic 
+ Stanisław Bińkowski, lat 75 z Włocławka
+ Kazimiera Łopuchin, lat 90 z ul. Kolejowej
+ Genowefa Lewandowska, lat 91 z ul. Krakowskiej
+ Helena Ptaszyńskia, lat 87 z ul. Traugutta 
+ Janusz Pisarski, lat 55 z ul. Okrzei
+ Anna Rzepka, lat 58 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Niecała)
+ Anna Słowińska, lat 78 z ul. Zielnej
+ Cecylia Raszka, lat 92 z Kuczyny 
+ Henryk Kuźmiński, lat 87 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Lech Drożdżewski, lat 71 z ul. Kilińskiego 
+ Jan Kotas, lat 69 z Guźlina
+ Leon Wróblewski, lat 89 z ul. Krakowskiej
+ Jan Andrzejczak, lat 83 z ul. Konarskiego 
+ Jakub Michalak, lat 36 z Legionowa (dawniej Brześć Kuj.) 
+ Leszek Szabela, lat 65 z Guźlina
+ Jan Mikołajczyk, lat 66 z ul. Królewskiej
+ Mirosława Kwiatkowska, lat 93 z ul. Traugutta 
+ Wanda Rzadkowolska, lat 83 z Guźlina 
+ Lech Urbański, lat 71 z Wrocławia (d. Brześć Kuj. ul. Kolejowa)
+ Janusz Antoszewski, lat 66 ze Starego Brześcia
+ Jerzy Piasecki, lat 75 z Woli Skarbkowej (dawniej Brześć Kuj.)
+ Andrzej Kuliński, lat 61 z Pikutkowa
+ Barbara Kilinowska, lat 81 z ul. Krzyżowej
+ Genowefa Kubczak, lat 89 z ul. Kościuszki

 

 
W 2017 roku odeszli do wieczności:

+ Barbara Jaroszewska, lat 89 z ul. Traugutta
+ Józef Pączkowski, lat 87 z ul. Krakowskiej
+ Adela Sydlewska, lat 101 z Bydgoszczy (dawniej z ul. Głowackiego)
+ Jadwiga Latecka, lat 66 z ul. Targowej
+ Stanisława Kowalewska, lat 90 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Joanna Wasielewska, lat 69 z Falborza
+ Janusz Ulanowski, lat 49 z ul. Nowej
+ Aldona Drzewiecka, lat 89 z ul. Widok
+ Bożena Wójcicka, lat 78 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Janusz Urbaczewski, lat 69 z ul. Głowackiego
+ Antonina Becińska, lat 86 z Sokołowa Parceli
+ Lidia Galińska, lat 62 z ul. Mickiewicza
+ Zdzisław Jankiewicz, lat 67 z Włocławka
+ Stanisław Biesiadziński, lat 64 z Kol. Falborz
+ Anna Jabłońska, lat 87 z ul. Głowackiego
+ Monika Wąsiniak, lat 34 z ul. Głowackiego
+ Aleksandra Balcerzak, lat 22 z ul. Traugutta
+ Tadeusz Rępalski, lat 78 z Guźlina
+ Salomea Obrzażgiewicz, lat 93 z Guźlina
+ Wanda Bartczak, lat 82 z ul. Traugutta
+ Anna Zielińska, lat 96 z ul. Narutowicza
+ Paweł Olek, lat 60 z Gdyni (poprzednio Falborz)
+ Stefan Probucki, lat 97 z Warszawy (dawniej Brześć Kuj)
+ Franciszek Chrustowski, lat 83 z Włocławka (dawniej Falborek)
+ Janina Bartoszewicz, lat 78 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Andrzej Ryszewski, lat 57 z ul. Krakowskiej
+ Kazimiera Małkiewicz, lat 88 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Kilińskiego)
+ Grażyna Kozłowska, lat 60 ze Starego Brześcia
+ Zbigniew Płuciennik, lat 65 z ul. 19 stycznia
+ Danuta Kwiatkowska, lat 69 z Włocławka, (poprzednio Brześć Kuj. ul. Konarskiego)
+ Wiesław Kruszczyński, lat 61 z ul. Kujawskiej
+ Jadwiga Korpalska, lat 82. ul. 11 listopada
+ Irena Grabowska, lat 100 z Koła (dawniej Brześć Kuj. ul. Krakowska)
+ Marianna Graczyk, lat 95 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj)
+ Zuzanna Bolek, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Jacek Kmieć, lat 48 z ul. Traugutta
+ Barbara Gąsiorowska, lat 65 z ul. Reymonta
+ Krystyna Kruszyńska, lat 79 z ul. Rybaki
+ Genowefa Ziętara, lat 93 z Nowej Kąkowej Woli
+ Marian Skibiński, lat 89 z Kolonii Falborz
+ Mariusz Kowalski, lat 28 z ul. Sawickiej
+ Kazimierz Iżycki, lat 75 z ul. Krakowskiej
+ Zbigniew Śmiałek, lat 61 z ul. Kolejowej 34
+ Ewa Weznerowicz, lat53 z Wieńca Zdroju
+ Edwina Rembas, lat85 z ul. Słowackiego
+ Krystyna Szydłowska, lat 93 z ul. 19 stycznia
+ Anna Biernacka, lat 76 z ul. Sawickiej
+ Wanda Jabłońska, lat 78 z ul. Sawickiej
+ Zenon Tomalak, lat 82 z Kuczyny
+ Piotr Czerwiński, lat 58 z Dąbrowy Górniczej (dawniej Brześć Kuj. ul. R. Traugutta)
+ Bogusław Kuczmański, lat 85 z ul. Końcowej
+ Eugeniusz Kozicki, lat 78 z ul. Wojska Polskiego
+ Zuzanna Woźniak, lat 80 z ul. Krakowskiej
+ Aleksy Pijanowski, lat 85 z Sokołowa Parcele
+ Roman Pawłowski, lat 79 z ul. Traugutta
+ Wanda Lewandowska, lat 60 z ul. Traugutta
+ Waldemar Jabłoński, lat 62, zam. Stary Brześć
+ Zdzisław Urbański, lat 89 z ul. Głowackiego
+ Jan Afeltowicz, lat 70 z ul. Kolejowej
+ Daromiła Drożdżewska-Pączkowska, lat 74 z ul. Krakowskiej
+ Zenon Woźniak, lat 84 z Karnkowskich Rumunek (dawniej Miechowice)
+ Kazimiera Stefańska, lat 81 z ul. Traugutta
+ Stanisław Jasiński lat 88 z ul. Targowej
+ Cecylia Wasilewska, lat 87 ul. Konarskiego
+ Izabella Gajewska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Henryk Gliński, lat 67 z ul. Królewskiej
+ Anna Kobielska, lat 65 z ul. Narutowicza
+ Violetta Wieczorkowska, lat 43 z ul. Krakowskiej
+ Marianna Szarecka, lat 82 z Pikutkowa
+ Alina Gąsiorowska, lat 80 z Włocławka (dawnej Brześć Kuj.)
+ Andrzej Drzewiecki, lat 67 z ul. Traugutta
+ Jerzy Bartoszewicz, lat 83 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Bogdan Binczarski, lat 83 z ul. Traugutta
+ Wanda Izydorkiewicz, lat 77 z ul. Krakowskiej
+ Krystyna Kozińska, lat 84 z ul. Kopernika
+ Kazimiera Orzechowska, lat 77 z ul. Piaskowej
+ Henryk Szymański, lat 65 z ul. Kujawskiej
+ Teresa Drzewiecka, lat z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Dariusz Rogiewicz, lat 56 z Sokołowa Parcele 14
+ Mieczysław Chmielewski, lat 62
+ Tadeusz Nowak, lat 69 z Guźlina
+ Waldemar Witwicki, lat 60 z ul. Okrzei
+ Patryk Kosztowny, lat 23 z ul. Traugutta
+ Alina Zapiec, lat 78 z ul. Rzadkiej Woli
+ Katarzyna Chojnacka, lat 68 z ul. Nowej
+ Alina Filipiak, lat 86 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Halina Jagodzińska, lat 80 z ul. 3 Maja
+ Stanisława Pakulska, lat 88 z ul. Ciborowskiego
+ Eugenia Wyborska, lat 87 z ul. Głuchej
+ Marianna Gorzycka, lat 88 z ul. 3 Maja
+ Longina Dorsz, lat 88 ze Starobrzeskiej kol.
+ Danuta Walczak, lat 87 z ul. Traugutta
+ Józef Wróblewski, lat 68 z ul. Królewskiej
+ Anna Zalewska, lat 69 z ul. Okrzei
+ Stanisław Kaczmarek, lat 67 z Guźlina
+ Marianna Rembowska, lat 86 z ul. Traugutta
+ Janusz Stanisławski, lat 65 z Rzadkiej Woli
+ Helena Legumina, lat 84 z Rzadkiej Woli
+ Leopold Kozłowski, lat 68 ze Starego Brześcia
+ Stanisława Szydłowska, lat 83 z ul. Kilińskiego
+ Regina Urbańska, lat 67 z ul. Kolejowej
+ Kunegunda Gorzycka, lat 85 z Starego Brześcia
+ Elżbieta Suska, lat 64 ze Starego Brześcia
+ Elżbieta Szymczak, lat 60 z Jądrowic
+ Janina Winczewskia, lat 83 z Kąkowej Woli 
+ Waldemar Osiński, lat 62 z Nowej Wsi (dawniej Brześć Kuj. ul. Krakowska)
+ Suszek Anita, lat 47 z ul. Traugutta
+ Rygiewicz Anna, lat 85 z ul. Mickiewicza
+ Ciemny Jan, lat 78 z Rzadkiej WoliW 2016 roku odeszli do wieczności:

+ Stanisława Pańka, lat 103 z ul. Kilińskiego
+ Kazimierz Pniewski, lat 74 z Guźlina
+ Zbigniew Paczewski, lat 64 z ul. Kilińskiego
+ Jan Szydłowski, lat 61 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Włodzimierz Budziszewski, lat 81 z Guźlina
+ Elżbieta Modrzejewska, lat 55 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Jolanta Basaj, lat 39 z Falborza Majątku
+ Ryszard Zalewski, lat 70 z ul. Traugutta
+ Zofia Kozińska, lat 86 z Sokołowa Parceli
+ Kazimiera Matusiak, lat 74 z ul. Kopernika 12
+ Grzegorz Dominikowski, lat 68, z ul. Targowej 5
+ Henryka Trzoniec, lat 77 z Falborza Kolonii
+ Krzysztof Urbański, lat 51 z ul. Kopernika
+ Krystian Kwaśny, lat 27 z ul. Traugutta
+ Marta Jędrzejczak, lat 86 z ul. Sawickiej
+ Helena Świerska, lat 65, z Pikutkowa
+ Gabriela Przewozik, lat 92 z ul. Sawickiej
+ Irena Polichnowskia, lat 88 z ul. Kilińskiego
+ Bolesław Muraczewski, lat 82 z ul. I-Armii WP
+ Aurelia Jandzio, lat 80 z Włocławka;
+ Zofia Polak, lat 70 z ul. Konarskiego
+ Helena Słabęcka, lat 83 z I-Armii WP
+ Zofia Święcicka, lat 84 z ul. Kościuszki
+ Czesław Nawrocki, lat 66 z ul. Sawickiej
+ Jan Kaczalski, lat 85 z Guźlina
+ Marianna Maćkowiak, lat 89 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Jan Sudomir, lat 70 z Włocławka
+ Ryszard Podufalski, lat 68 z Włocławka
+ Andrzej Sobieraj, lat 82 z Falborza
+ Barbara Kokowicz, lat 66 z ul. Sawickiej
+ Józef Podlewski, lat 69 z Guźlina
+ Stefan Kuciński, lat 90 z Rzadkiej Woli
+ Dariusz Chrzanowski, lat 44  z Jądrowic
+ Zofia Szachogłuchowicz, lat 95 z Guźlin
+ Waldemar Lipiński, lat 58 z ul. Kilińskiego
+ Stanisław Smoliński, lat 72 z ul. Traugutta
+ Ryszard Osiński, lat 64 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Wiesław Żurański, lat 67 z Włocławka (dawniej z par. Brześć Kuj.)
+ Lucyna Pietrzak, lat 83 z ul. I-Armii WP
+ Ewa Laskowska, lat 54 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Kazimiera Kostecka, lat 90 z Guźlina 97a (Rumaki)
+ Irena Koncikowska,  lat 97 z ul. Radziejowskiej
+ Wiesław Przewozikowski, lat 69 ze Starobrzeskiej Kol. (Nowy Młyn)
+ Edward Pusz, lat 83 z ul. Sawickiej
+ Jadwiga Wenerska, lat 80 z ul. Rybaki (ostatnio ul. Krakowska)
+ Jan Baranowicz, lat 70 z Pl. Wł. Łokietka
+ Leszek Płucienniczak, lat 61 z ul. Targowej
+ Henryk Kosuda, lat 76 z ul. Kilińskiego
+ Krzysztof Kruszyński, lat 59 z ul. Rybaki
+ Paweł Borkowski, lat 42 z ul. Orzeszkowej
+ Jacek Piotrowski, lat 63 z ul. Krakowskiej
+ Ewa Zaparuszewska, lat 63 z Guźlina
+ Cezary Ciupalski, lat 79 z ul. Krakowskiej (Rumaki)
+ Janina Chmielewska, lat 85 z Falborza Kolonii
+ Aleksandra Sobka, lat 85 z ul. Ciborowskiego
+ Stanisława Kobus, lat 72 z ul. Traugutta
+ Krzysztof Budzyński, lat 60 z ul. Polnej
+ Ewa Nowakowska, lat 61 z ul. Radziejowskiej
+ Józefa Gawrońskia, lat 88 z Jądrowic
+ Bolesław Jarzębiński, lat 52 z ul. Sawickiej
+ Józef Skonieczny, lat 64 z ul. Traugutta
+ Cyryla Jabłońska, lat 87 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj. ul. Traugutta)
+ Teresa Polińska, lat 82 z ul. Nowej
+ Andrzej Góralski, lat 45 z ul. Narutowicza
+ Irena Szymczak, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Mirosław Zajączkowski, lat 56 z ul. Sawickiej
+ Kazimierz Zawidzki, lat 67 z ul. Kujawskiej
+ Grzegorz Macek, lat 58 z Włocławka (poprzednio Brześć Kuj.)
+ Władysława Rojewska, lat 80 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Ptaszyńska, lat 91 z Falborka
+ Krzysztof Kobielski, lat 40 z ul. Narutowicza
+ Lech Ciesielski, lat 62 z ul. Kilińskiego
+ Mieczysław Karol Wałęsa, lat 69 z Kuczyny
+ Mieczysław Kołtun, lat 83 z ul. Okrzei
+ Danuta Grecka, lat 88 z ul. Kolejowej
+ Edward Golasiński, lat 92 z Rzadkiej Wolii
+ Lucyna Makowska, lat 81 z Wieniec Zdrój (poprzednio Guźlin)
+ Czesław Dankowski, lat 72 z ul. Reymonta
+ Henryk Ćwikliński, lat 88 z ul. Krakowskiej
+ Stanisław Kodroń, lat 90 z ul. Narutowicza
+ Marcin Grzelak, lat 76 z ul. Żeromskiego
+ Kazimierz Berling, lat 88 z Ciechocinka
+ Janusz Gierszewski, lat 57 z ul. Krakowskiej
+ Elżbieta Szwankowska, lat 69 z ul. Kolejowej
+ Irena Rembowska, lat 78 z ul. Kolejowej
+ Andrzej Walczak, lat 51 z Włocławka
+ Adam Kurant, lat 67 z ul. Piaskowej
+ Waldemar Cepeusz, lat 84 z ul. Krakowskiej
+ Wincenty Karczewski, lat 69 ze Starego Brześcia
+ Witosław Kazimierz Kotas, lat 73 z ul. Ciborowskiego
+ Julian Szczepański, lat 77 z Jądrowic
+ Mirosław Nowakowski, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Janina Prawda, lat 93 z Pikutkowa
+ Marek Kotliński, lat 46 z Falborza
+ Józef Strzelecki, lat 85 z Falborza Kol.
+ Jan Woźniak, lat 85 z ul. ReymontaW 2015 roku odeszli do wieczności:

+ Genowefa Wujkiewicz, lat 90 z Kol. Falborz
+ Halina Cetner, lat 80 z Nowej Wsi (dawnej naszej parafianki)
+ Piotr Korpalski, lat 55 z ul. Traugutta
+ Henryk Kraszewski, lat 77 z ul. Targowej
+ Czesław Chojnacki, lat 83 z Jądrowic
+ Edwina Zajączkowska, lat 90 z ul. Traugutta
+ Marek Szymański, lat 53 ze Starego Brześcia
+ Zofia Górecka, lat 91 z Radziejowa, d. ul. Ciborowskiego
+ Kazimierz Zaparuszewski, lat 97 z Guźlina
+ Stanisław Rogacki, lat 53 z pl. Łokietka
+ Halina Niewiadomska, lat 75 z Włocławka (dawniej zam. Guźlin Karpaty)
+ Krystyna Kosińska, lat 87 z ul. Reymonta
+ Stanisław Olejnik, lat 86 z Guźlina
+ Wiesław Smoliński lat 58 z ul. Konarskiego
+ Władysław Pietrzak, lat 57 z Sokołowa Parceli
+ Artur Pawłowski, lat 43 z Al. Łokietka
+ Maria Nejman, lat 66 z ul. Kolejowej
+ Jadwiga Andrzejczak, lat 90 z ul. Konarskiego
+ Ryszard Graczkowski, lat 76 z ul. Reymonta
+ Anna Przewozikowska, lat 91 ze Starobrzeskiej Kol. (Nowy Młyn)
+ Józef Bęben, lat 91 z ul. Sawickiej
+ Lech Molenda, lat 67 z ul. Sawickiej
+ Stanisław Kotliński, lat 73 z Falborz
+ Cecylia Ekier, lat 87 z ul. Głowackiego (ostatnio Jądrowice)
+ Bronisława Kurant, lat 91 z ul. Piaskowej
+ Janina Suchecka, lat 96 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. z ul. Kolejowej)
+ Honorata Adamska, lat 88 z Falborza
+ Antoni Krajewski, lat 85 z ul. Krakowskiej
+ Irena Woźniak, lat 85 z ul. Kilińskiego
+ Waldemar Jóźwiak, lat 55 z ul. Głowackiego
+ Janina Kozłowska, lat 91 z Guźlina (Rumaki)
+ Wiesław Kilinowski, lat 79 z ul. Krzyżowej
+ Jerzy Uliński, lat 73 z ul. Sawickiej 
+ Jadwiga Stanisławska, lat 49 z Rzadkiej Woli
+ Marianna Kwiatkowska, lat 96 z ul. Głowackiego
+ Regina Kamińska, lat 78 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. ul. Traugutta)
+ Jerzy Latowski, lat 79 z ul. Kolejowej
+ Kazimierz Szczepaniak, lat 73 z ul. Krakowskiej
+ Kazimiera Manista, lat 73 z ul. Traugutta
+ Marian Furmankiewicz, lat 62 z ul. 11 Listopada
+ Jadwiga Fall, lat 69 z ul. I-Armii WP
+ Zenon Bet, lat 82 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Anida Agacińska, lat 47 z Włocławka
+ Zofia Pawłowskia, lat 88 z Redcza Wielkiego
+ Anna Winter, lat 78 z ul. Traugutta
+ Jan Paluszkiewicz, lat 77 z Włocławka
+ Kazimierz Ciupalski, lat 72 z Sokołowa Parceli
+ Jadwiga Sałacińska, lat 82 z ul. Konarskiego
+ Józef Latecki, lat 66 z ul. Targowej
+ Saloma Woźniak, lat 88 z ul. Kopernika
+ Mirosław Skonieczny, lat 65 z ul. Dubois
+ Roman Zawitowski, lat 82 z ul. Traugutta
+ Irena Szczepańska, lat 99 z Miechowic
+ Władysław Kluziński, lat 76 z Falborza
+ Andrzej Sobczak, lat 64 z ul. Kujawskiej
+ Ryszard Kamiński, lat 58 z ul. Mickiewicza
+ Zygmunt Kamiński, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Józef Grzelak, lat 76 z ul. H. Sawickiej
+ Julianna Dobrowolska, lat 90 z ul Narutowicza
+ Zdzisław Kowalewicz, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Genowefa Wojciechowska, lat 90 z Sokołowa Parceli
+ Danuta Lewandowska z d. Tomkiewicz, lat 88 z Rawy Mazow.
+ Tadeusz Kamiński, lat 87 z ul. Traugutta
+ Henryk Jabłoński, lat 93 z ul. Głowackiego
+ Zdzisław Gożycki, lat 60 z Pikutkowa
+ Zygmunt Szmajdziak, lat 75 z ul. Reymonta
+ Lech Marciński, lat 69 z Włocławka
+ Czesław Mieczysław Staniszewski, lat 80 z ul. Mickiewicza
+ Zofia Kulińska, lat 92 z Pikutkowa
+ Marek Dobrowolski, lat 55 z Włocławka (dawniej Falborz)
+ Józefa Krasińska, lat 95 z ul. Kolejowej 2 (ostatnio ul. Nowej 19)
+ Jan Królak, lat 90 z ul. Krakowskiej
+ Janina Zielińska, lat 82 z Jądrowic
+ Barbara Kwiatkowska, lat 81 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj ul. Krakowska)
+ Ksaweryna Szopska, lat 85 z ul. 19 stycznia
+ Radosław Górecki, lat 28 z ul. Mickiewicza
+ Adela Kruszczyńska, lat 83 z ul. Traugutta
+ Krzysztof Baranowski, lat 35 z Włocławka
+ Genowefa Pietrzak, lat 87 z ul. Kolejowej

 

 

 

W 2014 roku odeszli do wieczności:

+ Marianna Roszak, lat 84, z ul. Targowej 7A
+ Stanisław Szynkler, lat 70 z ul. Polnej
+ Maria Krystyna Ptaszyńskia-Leppert, lat 91 z Bydgoszczy, (dawniej Brześć Kuj. - Cukrownia);
+ Natalia Chmielewska, lat 90 z ul. Krakowskiej
+ Genowefa Pańka, lat 95 z Rzadkiej Woli
+ Zofia Wrona, lat 92 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - Rumaki)
+ Alojzy Kobus, lat 85 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - Reymonta)
+ Danuta Żelazek, lat 77 z ul. Mickiewicza
+ Alina Mucharska, lat 73 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj. - farna)
+ Helena Puchalska, lat 88 z Falborza Kolonii
+ Wiesława Szymańska, lat 66 z ul. Hanki Sawickiej
+ Józef Radaczewski, lat 59 z ul. Krzyżowej
+ Mieczysław Skonieczny, lat 75 z ul. Konarskiego
+ Wanda Pawłowska, lat 90 z ul. 19 stycznia
+ Helena Młynarkiewicz, lat 84 z ul. Pustej
+ Władysława Kułakowska, lat 98 z ul. Krakowskiej
+ Leszek Kobus, lat 78 z ul. Traugutta
+ Władysława Szymczak, lat 83 z Jądrowic
+ Marek Michalski, lat 60 z Guźlina
+ Marianna Tejman, lat 94 z Jądrowic
+ Zofia Zawitowska, lat 80 z ul. Traugutta
+ Eugeniusz Lewandowski, lat 76 z ul. Sawickiej
+ Zdzisław Osiński, lat 60 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Włodzimierz Jankowski, lat 52 z Pikutkowa
+ Zdzisław Nowicki, lat 76 z ul. I-Armii WP
+ Kazimierz Kułaczkowski, lat 80 z Guźlina
+ Wanda Czopińska, lat 73 z ul. Mickiewicza
+ Mariola Żelazek, lat 49 z Guźlina (Karpaty)
+ Honorata Żydczak, lat 81 z Falborza Kol.
+ Kamila Tomczak, lat 84 z ul. Traugutta
+ Andrzej Sobucki, lat 50 z ul. I-Armi WP
+ Krystyna Kulińska, lat 65 z Falborza
+ Józef Ziółkowski, lat 54 z ul. Traugutta
+ Wiesław Matuszewski, lat 63 z ul. Obwodowej
+ Mieczysław Podlewski, lat 85 z Guźlina
+ Jadwiga Słowińska, lat 78 ze Starego Brześcia
+ Marianna Kieszkowska, lat 89 z ul. Targowej
+ Jan Szarecki, lat 67 ze Starego Brześcia
+ Sławomir Wujkiewicz, lat 59 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Elżbieta Zielińska, lat 68 z ul. Okrzei
+ Zdzisław Łukasik, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Nikodem Lesław Gawrysiak, lat 79 z Guźlina
+ Józef Grzelak, lat 77 z Jądrowic
+ Jan Siedlecki, lat 76 z ul. Konarskiego
+ Stanisław Krawczyk, lat 63 z ul. Kopernika
+ Krystyna Markiewicz, lat 81 z ul. Pułaskiego
+ Leonarda Stefańska, lat 99 z ul. Konarskiego
+ Tomasz Stocki, lat 37 z ul. Sawickiej
+ Elwira Czerwińska, lat 63 z ul. Głuchej
+ Edward Piątkowski, lat 47 z Warszawy (rodzina pochodzi z Rzadkiej Woli)
+ Irena Kucińska, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Aurelia Kobus, lat 98 z ul. Krakowskiej
+ Genowefa Brzeczkowska, lat 94 ze Starobrzeskiej Kolonii
+ Mieczysław Osiński, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Piotr Dorsz, lat 55 z Guźlina
+ Darosław Kluziński, lat 51 z Falborza
+ Helena Pisarska, lat 81 z Guźlina
+ Zbigniew Wypijewski, lat 73 z ul. Sawickiej
+ Waleria Ciupalska z Guźlina, zmarła w 102 roku życia
+ Marianna Masztalerskia, lat 89, z ul. Polnej
+ Krystyna Oździńska-Wojtkowiak z d. Osińskiej, lat 59 z Włocławka
+ Ryszard Banasiak, lat 61 z Guźlina
+ Tadeusz Rybarczyk, lat 80 z Włocławka
+ Bogumił Nowak, lat 85 z Pikutkowa Ryszard
+ Marianna Kaczmarek, lat 86 z ul. Pustej
+ Ryszard Machtyl, lat 79 z Falborza
+ Renata Przybysz, lat 48 z  Jądrowic
+ Marianna Piasecka, lat 88 z Kuczyny
+ Szczepan Kuligowski, lat 78 z Falborza
+ Eleonora Waloszek Staniszewska, lat 81 z ul. Mickiewicza
+ Danuta Syroczyńska, lat 87 z ul. Mickiewicza
+ Janina Gąsiorowska, lat 54 z ul. Narutowicza
+ Stanisław Laskowski, lat 58 z ul. Traugutta
+ Tomasz Ładziński, lat 41,
+ Aleksandra Czerwińska, lat 89 z Miechowic
+ Waldemar Tomczak, lat 67 z ul. Kolejowej
+ Marianna Misterska, lat 82 z Guźlina, (ostatnio ul. Dubois)
+ Zygmunt Szmajda, lat 81 z Włocławka, (d. ul. Końcowa)
+ Józef Drzewiecki, lat 83 z ul. Widok
+ Bolesław Jarzębiński, lat 72 z ul. Sawickiej
+ Krzysztof Kmieć, lat 48 z ul. Pułaskiego
+ Stefan Stasiak, lat 78 z ul. Traugutta 30
+ Genowefa Nowak, lat 88, d. zam. ul. Reymonta
+ Anna Ziomkowska, lat 53 z ul. Traugutta
+ Marian Poniedzielski, lat 78 z Miechowic
+ Stanisława Urbańska, lat 77 z ul. Kraszewskiego
+ Ireneusz Rudalski, lat 80 z Rzadkiej Woli Parcele
+ Teresa Kamińska, lat 58 z ul. Mickiewicza
+ Ireneusz Rosiński, lat 43 z ul. Archeologów
+ Zofia Żukowska zd. Nowak, lat 84 z BydgoszczyW 2013 roku odeszli do wieczności:

+ Ryszarda Ozdowska, lat 81 z Sokołowa Parceli
+ Stanisław Dankowski, lat 72 z ul. Reymonta
+ Kazimierz Bartczak, lat 77 z ul. Traugutta
+ Izabella Suchomska, lat 67 z ul. Sawickiej
+ Tadeusz Budzyński, lat 80 z ul. Nowej
+ Leszek Gałecki, lat 72 z ul. Polnej
+ Stefan Chełminiak, lat 75 z ul. Pułaskiego
+ Wacław Ziółkowski, lat 83 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Henryk Paruzel, lat 82 z Lubrańca (dawniej Brześć Kuj.)
+ Ewa Kutmaj, lat 55 z Włocławka
+ Stanisław Roch Talarek, lat 81 z ul. Krakowskiej
+ Halina Łącka, lat 57 z Kuczyny
+ Krystyna Płucienniczak, lat 81 z Guźlina
+ Zofia Pietrzak, lat 75 z Włocławka
+ Jan Czyżewski, lat 95 z Pikutkowa
+ Stefan Pałczyński, lat 67 z Guźlina
+ Leszek Jarecki, lat 64 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Sabina Gadalińska, lat 76 z Włocławka
+ Ireneusz Tomaszewski, lat 65 - Chotel (dawniej Falborz)
+ Ewa Żurańska, lat 58 z Włocławka
+ Władysława Kurant, lat 66 z ul. Kilińskiego
+ Stanisława Kręplewska, lat 91 z ul. Polnej
+ Jerzy Golasiński, lat 65 z ul. Reymonta
+ Halina Chojnacka, lat 56 z ul. Traugutta
+ Roman Wódecki, lat 74 z Falborza
+ Helena Walens, lat 84 z ul. Targowej
+ Marek Urbański, lat 53 z ul. Reymonta
+ Janina Chlebicka, lat 90 z ul. Traugutta
+ Czesław Zieliński, lat 87 z Bydgoszczy (dawniej Rzadka Wola)
+ Otto Stanisław Winter, lat 81 z ul. Traugutta
+ Bożena Jankowska, lat 61 z Rzadkiej Woli Parceli
+ Zdzisław Żelazek, lat 74 z ul. Polnej
+ Mariola Kruszyńska, lat 50 z ul. Traugutta
+ Stefan Lewandowski, lat 93 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Jacek Henke, lat 30 z ul. Sawickiej
+ Stanisława Urbańska, lat 94 z ul. Narutowicza
+ Zygmunt Próchnicki, lat 65 z ul. Narutowicza
+ Barbara Iżycka, lat 67 z ul. Kilińskiego
+ Anna Gruszecka, lat 81 z Włocławka
+ Anna Grzelak, lat 92 z ul. Killińskiego
+ Stanisław Spychała, lat 84 z ul. Kilińskiego 54;
+ Jolanta Jarecka, lat 61 ze Starego Brześcia
+ Apolonia Kafka, lat 85 z ul. Sawickiej
+ Helena Afeltowicz, lat 88 z ul. Sawickiej
+ Józefa Pudrzyńska, lat 67 z ul. Piaskowej
+ Krystyna Smolińska, lat 86 z ul. Okrzei
+ Bożena Joachimiak, lat 63 z ul. Sawickiej
+ Genowefa Bęben, lat 88 z ul. Sawickiej
+ Marian Wachowski, lat 65 z ul. Kolejowej
+ Teodor Nowicki, lat 81 z Rzadkiej Woli
+ Marek Pademski, lat 54 z ul. Świerczewskiego
+ Danuta Urbańska, lat 87 z ul. Krakowskiej
+ Maria Szmajda, lat 83 z ul. Sawickiej
+ Zygmunt Drzewucki, lat 87 z Włocławka (dawniej Brześć Kuj.)
+ Bogdan Nowakowski, lat 55 z ul. Mickiewicza
+ Teresa Niewiadomska, lat 75 z Włocławka
+ Walentyna Stanna, lat 94 z ul. Obwodowej
+ Stefania Najlepsza, lat 68 z ul. Kolejowej
+ Stanisław Humański, lat 80 z Rzadkiej Woli
+ Józef Wojciechowski, lat 76 z Nowej Kąkowej Woli
+ Ireneusz Pałczyński, lat 43 z ul. Reymonta
+ Wacław Andrzejewski, lat 70 z ul. Okrzei
+ Jadwiga Siedlecka, lat 66 z ul. Końcowej
+ Genowefa Gawrońska, lat 87 z Jądrowic
+ Ewa-Maria Przewozik, lat 67 z ul. Sawickiej (poprzednio Rumaki)
+ Wandę Pańka, lat 80 z ul. Kolejowej
+ Henryka Bajerska, lat 81 z ul. 19 stycznia
+ Jan Żelazek, lat 77 z Rzadkiej Woli
+ Józef Chełminiak, lat 87 z ul. Pułaskiego
+ Regina Glonek, lat 87, z Pl. Łokietka
+ Alicja Gawłowska, lat 77 z Falborka
+ Bogumił Andrzejewski, lat 71 z ul. Orzeszkowej
+ Wanda Szczepańska, lat 78 z ul. Krakowskiej
+ Anna Kowalewska, lat 84 z ul. Targowej
+ Ireneusz Góralski, lat 57 z ul. Killińskiego
+ Helena Andrzejczak, lat 86 z ul. Konarskiego
+ Bogumiła Kierzek, lat 63 z pl. Łokietka
+ Marianna Podzińska, lat 94 z ul. Polnej
+ Krystyna Kmieć (zd. Lewandowska), lat 79 z Włocławka (dawn. Rzadka Wola)
+ Józef Jędrzejczak, lat 65 z ul. I-Armii WP
+ Irena Iwanow (zd. Cichoracka), lat 55 z Włocławka
+ Józefa Krawczyk, lat 84 z ul. Końcowej
+ Marek Maćczak, lat 45 ze Starego Brześcia
+ Zdzisław Chrzanowski, lat 66 z Jądrowic
+ Wanda Kraszewska, lat 76 z ul. Targowej
+ Honorata Pawłowska, lat 78 z ul. Polnej
+ Stanisława Kotas, lat 91 z Guźlina
+ Roman Banasiak, lat 55 z Kąkowej Woli
+ Jadwiga Gmurczak, lat 61 z ul. Hanki Sawickiej


W 2012 roku odeszli do wieczności:

+ Konrad Woźniak, lat 53 z ul. Sawickiej
+ Zbigniew Zieliński, lat 58 z ul. Żeromskiego
+ Kunegunda Sobczak, 100 lat z Guźlina
+ Krystyna Trajder, lat 74 z ul. Traugutta
+ Irena Wiśniewska, lat 81 z ul. Sawickiej
+ Stanisław Krupczyński, lat 77 z ul. Mickiewicza
+ Edward Duczkowski, lat 63 z ul. Sawickiej
+ Irena Kitrys, lat 75 z Bydgoszczy
+ Ks. prał. Leszek Lewandowski rodak naszej parafii, lat 76
+ Józef Krysiński, lat 97, z ul. Krzyżowej (ostatnio ul. Sawickiej)
+ Józef Majewski, lat 86 z Falborza Parceli
+ Waldemar Wyborski, lat 53 z ul. Głuchej
+ Mariusz Buziewski, lat 45 z ul. Piaskowej
+ Melania Pakulska, lat 72 z ul. Krakowskiej
+ Dariusz Boniec, lat 31, z ul. Krakowskiej
+ Sabina Obrzezgiewicz, lat 98 z Guźlina
+ Danuta Szczepańska, lat 83 z ul. Targowej
+ Jadwiga Ossowska, lat 96 z ul. Reymonta
+ Henryk Ładziński, lat 81 z ul. Ogrodowej
+ Ryszard Szarecki, lat 80 z Guźlina
+ Eugeniusz Wysocki, lat 85 z Al. Łokietka
+ Józef Urbański, lat 90 z Pikutkowa - Popowiczek
+ Genowefa Osińskia, lat 89 z Rzadkiej Woli
+ Apolonia Budzyńska, lat 84 z Guźlina
+ Bogumiła Daroszewska, lat 69 z Włocławka
+ Bogusław Zawadzki, lat 83 z Włocławka
+ Cezary Antoniuk, lat 75 z Włocławka
+ Alicja Błaszczyk, lat 82 z ul. Kolejowej
+ Jolanta Szafrańska, lat 54 z ul. Sawickiej
+ Zofia Szulczewska, lat 75 z Falborza
+ Mieczysław Szczupakowski, lat 73 z Jądrowic
+ Violetta Rogala, lat 36 z ul. Reymonta
+ Bolesława Rapp, lat 92 z Jądrowic
+ Julia Stegenda, żyła 1 dzień
+ Edward Leszczyński, lat 49 z ul. Piaskowej
+ Stanisława Stanisławska, lat 86 z Rzadkiej Woli
+ Halina Szumińska, lat 82 z ul. Narutowicza
+ Stanisław Wiśniewski, lat 55 z Al. Łokietka
+ Genowefa Balcerak, lat 82 z Guźlina
+ Bogusław Błochowicz, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Mariusz Wojciechowski, lat 36, z Osięcin
+ Włodzimierz Stańczak, lat 68 z ul. Końcowej
+ Jadwiga Michalak, lat 81 z ul. Sawickiej
+ Janina Stefańska, 100 lat z ul. Traugutta
+ Stanisław Polakowski, lat 83 z ul. Konarskiego
+ Jan Banasiak, lat 63 z Falborza
+ Tadeusz Strzelecki, lat 77 z ul. Traugutta
+ Wacław Fal, lat 57 z ul. Traugutta
+ Józef Kubajka, lat 85 z ul. Krakowskiej
+ Anna Przewozikowska, lat 88 z ul. Zaułek
+ Natalia Talarek, lat 79 z ul. Krakowskiej
+ Mirosław Wrzeszczyński, lat 54 z Kuczyny
+ Czesław Polak, lat 77 z Miechowic Parceli
+ Maria Kotlewska, lat 66 z ul. Traugutta
+ Leokadia Afeltowicz, lat 87 z Al. Łokietka
+ Barbara Wojtczak, lat 62 z Włocławka
+ Grażyna Banasiak, lat 58 z ul. Pustej
+ Dariusz Śmiałek, lat 33 z ul. Kolejowej
+ Władysława Zielińska, lat 84 z ul. Sawickiej
+ Wojciech Kowalewski, lat 74 z ul. Mickiewicza
+ Sabina Piotrowska, lat 80 z Kuczyny
+ Marta Piotrowska, lat 82 z ul. Krakowskiej
+ Wanda Pszeniczka, lat 82 z ul. Armi Wojska Polskiego
+ Mieczysław Garncarzyk, lat 58 z Kąkowej Woli
+ Włodzimierz Sadowski, lat 59 z Pikutkowa
+ Andrzej Bukowski, lat 60 z ul. Krakowskiej
+ Jerzy Chabasiński, lat 66 z Jądrowic
+ Michalina Budna, lat 91 z ul. 19 stycznia
+ Elżbieta Krzymianowska, lat 59 z ul. Sawickiej
+ Henryk Gromadzki, lat 92 z Włocławka
+ Janina Pankiewicz, lat 91 z Kąkowej Woli (dawniej Jądrowice)
+ Leokadia Matysiak, lat 84, z ul. Świerczewskiego
+ Wilhelm Szymański, lat 68 z ul. Prusa
+ Marta Jarzębińska, lat 65 z Falborza Parceli
+ Jarosław Pawlak, lat 45 z ul. Polnej
+ Róża Budzyńska, lat 75 z ul. Armi Wojska Polskiego
+ Jadwiga Mizgajskia, lat 96 z Włocławka
+ Bolesław Mrzygłód, lat 81 z Włocławka
+ Marcin Woźniak, lat 31 z ul. Kolejowej
+ Jerzy Gliszczyński, lat 68 z ul. Mickiewicza
+ Barbara Kaczalska, lat 79 z Guźlina
+ Honorata Ćwiklińska, lat 77 z Pikutkowa
+ Tomasz Matuszewski, lat 42 z ul. Krakowskiej
+ Marek Przybysz, lat 48 ze Starego Brześcia
+ Eugeniusz Kamiński, lat 71 z ul. Polnej
+ Małgorzata Sobiecka, lat 38 z ul. Prusa
+ Władysława Wiśniewska, lat 107 z Włocławka (dawnej Brześć Kuj.)
+ Mariola Wierzbicka, lat 55, ze Świętosławia
+ Lech Bet, lat 58 z ul. Krakowskiej
+ Bronisława Klóska, lat 83 z Placu Łokietka
+ Stanisław Goździecki, lat 67 z ul. Mickiewicza
+ Irena Szafrańska, lat 85 z ul. Mickiewicza
+ Henryka Lipska, lat 95 z ul. Farnej
+ Helena Woźniak, lat 92 z ul. Farnej
+ Marianna Olszewska, lat 76 z ul. Kolejowej
+ Ryszard Pawlak, lat 68 z ul. Żeromskiego
+ Klara Podolska, lat 98 z Kuczyny
+ Marta Porczyńska z ul. Dubois

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci...