Remont i modernizacja Klasztorka

  • Drukuj

REMONT I MODERNIZACJIA KOŚCIOŁA POKLASZTORNEGO
W ZAKRESIE KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHOWEGO

ETAP II – NAWA NR 3,4,5

Całkowita wartość inwestycji 218.000,00 złotych

Dofinansowano ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnegow ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2013 roku” w wysokości 100.000,00 złotych

Dofinansowano  ze środków budżetu Powiatu Włocławskiego w wysokości 20.000,00 złotych w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Włocławskiego.

Dofinansowano  ze środków budżetu Gminy Brześć Kujawski w wysokości 40.000,00 złotych w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Deklarowany wkład własny Parafii to kwota w wysokości 58.000,00 złotych. Jednocześnie w ramach prowadzonych robót konieczne było zapewnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, którego koszt wyniósł 7000 złotych.

W trakcie realizacji robót zaistniała konieczności wykonania robót dodatkowych w następującym zakresie :
    wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych
    odbicie tynków z zaprawy wapiennej
    wykonanie tynków cementowo-wapiennych
    gruntowanie i malowanie ścian farba kazeinową

Wartość prac wyniosła -  29.032,92 złotych.
Inwestycja realizowana w roku 2012 kontrolowana była przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Urząd Kontroli Skarbowej. Wszystkie kontrole wypadły pomyślnie.

Do dnia 15 grudnia 2013 roku Parafia złoży stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na rok 2014. Przedmiotem wniosku jest Remont i modernizacja kościoła poklasztornego z programem prac konserwatorskich w zakresie elewacji. Zakres prac obejmował będzie między innymi  :

    wykonanie i malowanie tynków
    naprawę uzupełnienie uszkodzonych cegieł
    czyszczeni i impregnacja cegieł
    wykonanie instalacji osuszającej

Z tego tytułu poniesione zostały koszty w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich które wyniosły 7000 złotych
Jednocześnie będziemy starać się o wsparcie samorządu Brześcia Kujawskiego i Powiatu Włocławskiego w ramach możliwości finansowych w roku 2014 oraz innych instytucji.